Selimoğlu Hukuk & Danışmanlık

TCK 261 Kişilerin Malları Üzerinde Usulsüz Tasarruf

TCK 261 Kişilerin Malları Üzerinde Usulsüz Tasarruf

TCK 261 kişilerin malları üzerinde usulsüz tasarruf suçunu düzenlemiştir. 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun 261. maddesi tek fıkradan oluşmakta olup aşağıdaki şekilde hüküm altına alınmıştır:

(1) İlgili kanunlarda belirlenen koşullara aykırı olduğunu bilerek, kişilerin taşınır veya taşınmaz malları üzerinde, karşılık ödenmek suretiyle de olsa, zorla tasarrufta bulunan kamu görevlisi, fiil daha ağır cezayı gerektiren bir suç oluşturmadığı takdirde, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Kişilerin Malları Üzerinde Usulsüz Tasarruf Suçu Hakkında Kısa Bir Yorum

TCK 261 kişilerin malları üzerinde usulsüz tasarruf suçunu hüküm altına almıştır. Kişilerin malları üzerinde usulsüz tasarruf suçu 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunun “Millete ve Devlete Karşı Suçlar ve Son Hükümler” başlıklı dördüncü kısmın birinci bölümünde “Kamu İdaresinin Güvenilirliğine ve İşleyişine Karşı Suçlar” başlığı altında kendine yer bulmuştur.

Kişilerin malları üzerinde usulsüz tasarruf suçunun işlenmesi halinde faile altı aydan iki yıla kadar kadar hapis cezası verilir.

Seçimlik hareketli suçlardan biri olan kişilerin malları üzerinde usulsüz tasarruf suçu aşağıdaki fiillerden biri ile işlenebilir:

  • Kamu görevlisinin bir kişinin taşınmazı üzerinde bedel ödemeksizin zorla tasarrufta bulunması,
  • Kamu görevlisinin bir kişinin taşınırı üzerinde bedel ödemeksizin zorla tasarrufta bulunması,
  • Kamu görevlisinin bir kişinin taşınmazı üzerinde karşılığı ödenmek suretiyle zorla tasarrufta bulunması,
  • Kamu görevlisinin bir kişinin taşınırı üzerinde karşılığı ödenmek suretiyle zorla tasarrufta bulunması,

Kişilerin malları üzerinde usulsüz tasarruf suçu şikayete tabi suçlardan değildir. Şikayet olmaksızın savcılık resen harekete geçerek fail hakkında soruşturma başlatabilecektir. Cumhuriyet Savcısı yapmış olduğu soruşturma neticesinde yeterli delile ulaşılırsa iddianame düzenleyerek görevli mahkemeye gönderir. Görevli mahkemenin iddianameyi kabul etmesiyle beraber kovuşturma aşamasına geçilir.

tck 261

Kişilerin malları üzerinde usulsüz tasarruf suçunu işleyen faile altı aydan iki yıla kadar hapis cezası verilir. Failin de rızası olması halinde mahkeme tarafından hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilebilecektir. Failin rızası olmadan hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmişse, bu karara karşı üst yargı merciine başvuru yapılabilir.

Sanığa iki yıldan az hapis cezası verilmesi halinde hapis cezası ertelenebilir. Hapis cezasının ertelenebilmesi için gereken diğer şartlar ise şunlardır:

  • Kasıtlı bir suçtan dolayı sanığın daha önceden üç aydan fazla bir hapis cezası almamış olması,
  • Mevcut suçun yargılaması esnasında sanığın hal ve hareketlerinden bir daha suç işlemeyeceğine mahkeme tarafından kanaat getirilmiş olması.

Kişilerin malları üzerinde usulsüz tasarruf suçunun işlenmesi ve şartların varlığı halinde failin cezasının ertelenmesine karar verilebilir.

TCK 261 Yargıtay Kararı

Yargıtay 5. Ceza Dairesinin 2014/2124 E., 2016/3412 K. 05.04.2016 tarihli kararında aşağıdaki gibi hüküm kurulmuştur:

kişilerin malları üzerinde usulsüz tasarruf suçundan mahkumiyetine karar verilmiş ise de; savunmada belirtilen hususlar nazara alınarak söz konusu yerde kadimden bu yana kullanılan yol bulunup bulunmadığının, yeni bir yol açılıp açılmadığının belirlenmesi için komşu taşınmaz maliklerinin ve suç tarihinde yol çalışmasında görevlendirilen belediye çalışanlarının tanık sıfatıyla dinlenmesi, taşınmaza ilişkin tapu kaydına dayanak teşkil eden … Asliye Hukuk Mahkemesinin 1998/67 Esas 2003/488 Karar

sayılı dosyası ile … İdare Mahkemesinin 2008/73 Esas sayılı dosyasının getirtilip sanığın kastının ve hukuki durumunun değerlendirilmesi gerekirken eksik inceleme sonucu yazılı şekilde mahkumiyet kararı verilmesi,

TCK’nın 53/1-a maddesindeki hak ve yetkiyi kötüye kullanmak suretiyle atılı suçu işleyen sanık hakkında aynı Kanunun 53/5. maddesi gereğince, cezanın infazından sonra başlamak üzere hükmolunan cezanın yarısından bir katına kadar bu hak ve yetkinin kullanılmasının yasaklanmasına karar verilmesi gerektiğinin gözetilmemesi,
Kanuna aykırı, sanık müdafiin temyiz itirazları bu nedenle yerinde görülmüş olduğundan, hükmün 5320 sayılı Kanunun 8/1. maddesi de gözetilerek CMUK’nın 321 ve 326/son maddeleri uyarınca BOZULMASINA…

Yorum Bırakın

Bize Ulaşın

Adres: Vatan Cad. No:4 Kat:3 D:10 Avrasya İş Merkezi
Kağıthane / İstanbul.
GSM: 0(533) 417 62 66​ [email protected] Çalışma Saatleri: Pazartesi-Cuma 09.00-18.00

İletişim Sayfası                                 

Son Yazılar

isim değiştirme soyisim mahkeme nüfus müdürlüğü
İsim Değiştirme Nasıl Yapılır ? 2024
Mart 12, 2024
kiraya verenin hakları kiracı tahliye
Kiraya Verenin Hakları 2024
Şubat 12, 2024
mobbing psikolojik şiddet baskı zorbalık
Mobbing Nedir ? 2024
Şubat 11, 2024