Selimoğlu Hukuk & Danışmanlık

TCK 260 Kamu Görevinin Terki veya Yapılmaması

TCK 260 Kamu Görevinin Terki veya Yapılmaması

TCK 260 kamu görevinin terki veya yapılmaması suçunu düzenlemiştir. 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun 260. maddesi tek fıkradan oluşmakta olup aşağıdaki şekilde hüküm altına alınmıştır:

(1) Hukuka aykırı olarak ve toplu biçimde, görevlerini terk eden, görevlerine gelmeyen, görevlerini geçici de olsa kısmen veya tamamen yapmayan veya yavaşlatan kamu görevlilerinin her biri hakkında üç aydan bir yıla kadar hapis cezası verilir. Kamu görevlisi sayısının üçten fazla olmaması halinde cezaya hükmolunmaz.

(2) Kamu görevlilerinin mesleki ve sosyal hakları ile ilgili olarak, hizmeti aksatmayacak biçimde, geçici ve kısa süreli iş bırakmaları veya yavaşlatmaları halinde, verilecek cezada indirim yapılabileceği gibi, ceza da verilmeyebilir.

Kamu Görevinin Terki veya Yapılmaması Suçu Hakkında Kısa Bir Yorum

TCK 260 kamu görevinin terki veya yapılmaması suçunu hüküm altına almıştır. Kamu görevinin terki veya yapılmaması suçu 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunun “Millete ve Devlete Karşı Suçlar ve Son Hükümler” başlıklı dördüncü kısmın birinci bölümünde “Kamu İdaresinin Güvenilirliğine ve İşleyişine Karşı Suçlar” başlığı altında kendine yer bulmuştur.

Kamu görevinin terki veya yapılmaması suçunun işlenmesi halinde faile üç aydan bir yıla kadar kadar hapis cezası verilir. Kamu görevinin terki veya yapılmaması suçu özgü suçlardan biri olup suçun faili yalnızca kamu görevlileri olabilir.

Seçimlik hareketli suçlardan biri olan kamu görevinin terki veya yapılmaması suçu aşağıdaki fiillerden biri ile işlenebilir:

Hukuka aykırı olarak toplu biçimde;

  • Görevi terk etmek,
  • Görev yerlerine gelmemek,
  • Görevin yavaşlatılması.

Kamu görevinin terki veya yapılmaması suçu şikayete tabi suçlardan değildir. Şikayet olmaksızın savcılık resen harekete geçerek fail hakkında soruşturma başlatabilecektir. Cumhuriyet Savcısı yapmış olduğu soruşturma neticesinde yeterli delile ulaşılırsa iddianame düzenleyerek görevli mahkemeye gönderir. Görevli mahkemenin iddianameyi kabul etmesiyle beraber kovuşturma aşamasına geçilir.

tck 260

Kamu görevinin terki veya yapılmaması suçunu işleyen faile üç aydan bir yıla kadar hapis cezası verilir. Failin de rızası olması halinde mahkeme tarafından hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilebilecektir. Failin rızası olmadan hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmişse, bu karara karşı üst yargı merciine başvuru yapılabilir.

Sanığa iki yıldan az hapis cezası verilmesi halinde hapis cezası ertelenebilir. Hapis cezasının ertelenebilmesi için gereken diğer şartlar ise şunlardır:

  • Kasıtlı bir suçtan dolayı sanığın daha önceden üç aydan fazla bir hapis cezası almamış olması,
  • Mevcut suçun yargılaması esnasında sanığın hal ve hareketlerinden bir daha suç işlemeyeceğine mahkeme tarafından kanaat getirilmiş olması.

Kamu görevinin terki veya yapılmaması suçunun işlenmesi ve şartların varlığı halinde failin cezasının ertelenmesine karar verilebilir.

TCK 260 Yargıtay Kararı

Yargıtay 5. Ceza Dairesinin 2018/5200 E., 2022/3326 K. 22.03.2022 tarihli kararında aşağıdaki gibi hüküm kurulmuştur:

Sanıkların üzerlerine atılı kamu görevinin terki veya yapılmaması suçunun 5237 sayılı TCK’nin 260/1. maddesinde öngörülen cezasının üst sınırı itibarıyla aynı Kanun’un 66/1-e ve 67/4. maddelerinde belirtilen 8 yıllık asli ve 12 yıllık ilaveli dava zamanaşımı sürelerine tabi olduğu, suç tarihi olan 25/11/2009 ile inceleme günü arasında ilaveli dava zamanaşımı süresinin gerçekleştiği anlaşıldığından, hükümlerin 5320 sayılı Kanun’un 8/1. maddesi de gözetilerek CMUK’un 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA,

ancak bu husus yeniden yargılamayı gerektirmediğinden aynı Yasa’nın 322/1 ve 5271 sayılı CMK’nin 223/8. maddeleri gereğince sanıklar hakkında açılan kamu davalarının zamanaşımı nedeniyle ayrı ayrı DÜŞMESİNE,

Yorum Bırakın

Bize Ulaşın

Adres: Vatan Cad. No:4 Kat:3 D:10 Avrasya İş Merkezi
Kağıthane / İstanbul.
GSM: 0(533) 417 62 66​ [email protected] Çalışma Saatleri: Pazartesi-Cuma 09.00-18.00

İletişim Sayfası                                 

Son Yazılar

isim değiştirme soyisim mahkeme nüfus müdürlüğü
İsim Değiştirme Nasıl Yapılır ? 2024
Mart 12, 2024
kiraya verenin hakları kiracı tahliye
Kiraya Verenin Hakları 2024
Şubat 12, 2024
mobbing psikolojik şiddet baskı zorbalık
Mobbing Nedir ? 2024
Şubat 11, 2024