Selimoğlu Hukuk & Danışmanlık

TCK 105 Cinsel Taciz

TCK 105 cinsel taciz suçunu düzenlemiştir. 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun 105. maddesi iki fıkradan oluşmakta olup aşağıdaki şekilde hüküm altına alınmıştır:

(1) Bir kimseyi cinsel amaçlı olarak taciz eden kişi hakkında, mağdurun şikayeti üzerine, üç aydan iki yıla kadar hapis cezasına veya adlî para cezasına fiilin çocuğa karşı işlenmesi hâlinde altı aydan üç yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

(2) (Değişik: 18/6/2014-6545/61 md.) Suçun;

a) Kamu görevinin veya hizmet ilişkisinin ya da aile içi ilişkinin sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle,

b) Vasi, eğitici, öğretici, bakıcı, koruyucu aile veya sağlık hizmeti veren ya da koruma, bakım veya gözetim yükümlülüğü bulunan kişiler tarafından,

c) Aynı işyerinde çalışmanın sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle,

d) Posta veya elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle,

e) Teşhir suretiyle,

işlenmesi hâlinde yukarıdaki fıkraya göre verilecek ceza yarı oranında artırılır. Bu fiil nedeniyle mağdur; işi bırakmak, okuldan veya ailesinden ayrılmak zorunda kalmış ise verilecek ceza bir yıldan az olamaz.

TCK 105 Cinsel Taciz Suçu Hakkında Kısa Bir Yorum

TCK 105 cinsel taciz suçunu hüküm altına almıştır. Cinsel taciz suçu 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunun “Kişilere Karşı Suçlar” başlıklı ikinci kısmın altıncı bölümünde “Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar” başlığı altında kendine yer bulmuştur.

Bir kimsenin taciz edilmesi halinde cinsel taciz suçu oluşacaktır. Suçun cezalandırılması mağdurun şikayetine bağlıdır. Şikayet unsurunun gerçekleşmesi halinde faile üç aydan iki yıla hapis cezası veya adli para cezası verilecektir. Bu kanun maddesi ile beraber faile verilecek olan ceza açıkça kanun koyucu tarafından hakimin takdirine bırakılmıştır. Hakim olay örgüsünü göz önünde bulundurarak takdir yetkisini kullanır, fail hakkında hapis veya adli para cezasına hükmeder.

Adli para cezası kural olarak beş günden az, yediyüzyirmi günden fazla olamaz. Günlük ödenmesi gereken miktar sanığın maddi durumuna göre belirlenir. Kanunda alt sınır olarak 20 TL. üst sınır olarak ise 100 TL. belirlenmiştir.

Cinsel taciz suçunun mağduru çocuk ise bu durumda faile adli para cezası değil yalnızca hapis cezası verilebilecektir. Bu durumda faile altı aydan üç yıla kadar hapis cezası verilecektir.

tck 105

Cinsel taciz suçu şikayete tabi suçlardandır. Şikayet olmaksızın savcılık resen harekete geçerek fail hakkında soruşturma başlatamayacaktır. Mağdurun şikayet süresi faili ve fiili öğrenmeden itibaren başlar. Bu andan itibaren altı ay içerisinde ilgili Cumhuriyet Savcılığına giderek şikayette bulunmalıdır. Şikayeti alan savcılık derhal şüpheli hakkında soruşturma başlatır. Soruşturma neticesinde yeterli delile ulaşılırsa iddianame düzenleyerek görevli mahkemeye gönderir. Görevli mahkemenin iddianameyi kabul etmesiyle beraber kovuşturma aşamasına geçilir.

Mağdur şikayetini soruşturma aşamasında geri alırsa ilgili savcılık tarafından soruşturmaya yer olmadığına ilişkin karar verilir. Dava açıldıktan, kovuşturma aşamasına geçildikten sonra mağdurun şikayetini geri alması halinde yargılamaya devam edilemeyecek mahkeme tarafından davanın düşmesine karar verilecektir. Mağdur şikayetini geri alması halinde aynı suç ve aynı fail hakkında tekrardan şikayetçi olamayacaktır.

Cinsel taciz suçun çocuğa karşı işlenmesi halinde şikayete aranmaz. Şikayet olmaksızın savcılık resen harekete geçerek fail hakkında soruşturma başlatır. Soruşturma neticesinde yeterli delile ulaşılırsa iddianame düzenleyerek görevli mahkemeye gönderir. Görevli mahkemenin iddianameyi kabul etmesiyle beraber kovuşturma aşamasına geçilir.

Faile iki yıl veya daha az hapis cezası verilmesi ve failin de rızası olması halinde mahkeme tarafından hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilebilecektir. Failin rızası olmadan hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmişse, bu karara karşı üst yargı merciine başvuru yapılabilir.

TCK 105 Yargıtay Kararı

Yargıtay 14. Ceza Dairesinin 2014/1955 E., 2016/25 K. 11.01.2016 tarihli kararın aşağıdaki gibi hüküm kurulmuştur:

Dosya kapsamına göre, sanık …’ın eski kız arkadaşı olan katılana suç tarihlerinde facebook adresi aracılığıyla çok sayıda cinsel içerikli mesaj göndermesi şeklindeki eyleminin hukuka aykırı olarak, başka bir ifadeyle mağdurenin rızasına aykırı şekilde, cinsel amaçlı olup mağdureyi hedef alarak ve vücuda fiziksel bir temas olmaksızın mağdurenin rahatsız edilmesi sebebiyle cinsel taciz suçunu oluşturduğu anlaşılmakla, atılı suçtan mahkûmiyeti yerine yazılı gerekçeyle beraatine karar verilmesi,

Kanuna aykırı, katılan vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden, hükmün 5320 sayılı Kanunun 8/1. maddesi gözetilerek 1412 sayılı CMUK’nın 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA..

Yorum Bırakın

Bize Ulaşın

Adres: Vatan Cad. No:4 Kat:3 D:10 Avrasya İş Merkezi
Kağıthane / İstanbul.
GSM: 0(533) 417 62 66​ [email protected] Çalışma Saatleri: Pazartesi-Cuma 09.00-18.00

İletişim Sayfası                                 

Son Yazılar

isim değiştirme soyisim mahkeme nüfus müdürlüğü
İsim Değiştirme Nasıl Yapılır ? 2024
Mart 12, 2024
kiraya verenin hakları kiracı tahliye
Kiraya Verenin Hakları 2024
Şubat 12, 2024
mobbing psikolojik şiddet baskı zorbalık
Mobbing Nedir ? 2024
Şubat 11, 2024