Selimoğlu Hukuk & Danışmanlık

Mal Beyanı

Mal beyanı diğer adıyla mal bildirimi; aleyhinde icra takibi başlatılan borçlunun kendisinde, üçüncü kişilerde bulunan mal, alacak ve haklarından borcuna yetecek kadar olan miktarının icra dairesine bildirilmesidir. Borçlu tarafından icra dairesine verilecek olan mal beyanı yazılı veya sözlü olabilir. Sözlü olarak mal bildiriminde bulunulması halinde icra dairesindeki memurlar tarafından bu beyan yazılı bir tutanağa geçirilecektir.

İcra Hukukunda Mal Beyanı Nedir ?

Mal beyanı icra hukuku açısından İcra İflas Kanununun 74. ve devamı maddelerinde hüküm altına alınmıştır. İcra İflas Kanununa göre borçlu, borç miktarını karşılayacak miktarı icra dairesine bildirmekle mükelleftir. Süresi içerisinde mal bildiriminde bulunulmaması halinde borçlu cezalandırılacaktır. İcra takibine itiraz etmeyen borçlu yedi gün içerisinde, borca yetecek kadar mal bildiriminde bulunmalıdır. Borçlu icra takibine itiraz etmiş ise alacaklı icra takibinin kaldırılması veya itirazın iptali davası açar. İtirazın mahkeme tarafından kaldırılması veya itirazın iptal edilmesi halinde kararı tebliğ alan borçlu üç gün içerisinde mal bildiriminde bulunmalıdır.

Mal Beyanına Neler Yazılır ?

Mal beyanına borçluya ait olan kendi uhdesinde bulunan mal, alacak ve hakları ve/ veya üçüncü kişide olan hak, mal ve alacakları yazılır. Mal kavramına; taşınır ve taşınmaz mallar girer. Altın, para, eşya, daire, araba vb. Alacak hakkı para borcu içerir. Üçüncü kişilerden olan alacak hakları da bildirilir. Borçlu mal bildiriminde bulunurken tüm malvarlığını yazmakla mükellef değildir. Takip talebinde gösterilen borç miktarını karşılayacak kadar mal bildiriminde bulunması yeterlidir.

Mal Beyanında Bulunma Süresi

Mal beyanında bulunma süresi; icra dairesi tarafından kendine ödeme emri gönderilen borçlunun ödeme emrini tebliğ almasından itibaren yedi gündür. Ödeme emrini tebliğ alan borçlu yedi gün içerisinde mal bildiriminde bulunmak zorundadır. Borçlu mal bildiriminde bulunurken ödeme emrinde yazılı olan borç miktarını göz önünde bulundurmalıdır. Borcuna yetecek kadar bir mal, eşya, maaş, araba, daire vs. mal, hak ve alacak bildirmelidir. Borcu tamamen karşılayamayacak miktarda borçlu tarafından mal bildiriminde bulunulması usulsüz olacaktır.

Hakkında icra takibi başlatılan borçlu, ödeme emrini aldıktan sonra ödeme yapmaz ise yedi gün içerisinde mal bildiriminde bulunmalıdır. Borçlu, borca itiraz ederse takip durur. Takibin devamını sağlamak amacıyla alacaklı; itirazın kaldırılması veya itirazın iptali davası açmalıdır. İtirazın iptaline veya kesin olarak kaldırılmasına karar verildikten sonra borçlu, kararın kendisine tebliğinden itibaren üç gün içerisinde mal bildiriminde bulunmalıdır. İtirazın iptali veya itirazın kaldırılması kararı mahkemeden borçlunun yüzüne karşı okunmuş ise üç günlük mal bildiriminde bulunma süresi tefhimden itibaren işlemeye başlayacaktır.

Sonradan Kazanılan Malın Beyan Edilmesi

Mal beyanı bulunma zorunluluğu ödeme emri ile borçluya bildirilir. Borçlu ödeme emrini aldıktan sonra yedi gün içerisinde mal bildiriminde bulunması gerekir. Bildirilecek malı bulunmayan borçlu yine de mal bildiriminde bulunmak zorundadır. Borçlu bu bildirimde hiçbir malının, alacağının ve hakkının bulunmadığını icra dairesine yine yedi günlük süre içinde bildirmelidir.

Mal bildiriminde bulunduğu zaman malı, alacağı ve hakkı bulunmayan veyahut malı borcun tamamını karşılamaya yetmeyen borçlu sonradan bir mal edinir ise bu hususu yine yedi günlük süre içerisinde icra dairesine taahhütlü mektupla veyahut şifahi olarak bildirmelidir.

mal beyanı borçlu alacaklı haciz para

Mal Beyanında Bulunulmamasının Cezası Nedir ?

Mal beyanı da bulunmak hukuki bir zorunluluktur. Bu beyanın verilmemesi, bildirimin yapılmaması cezai sonuçlar doğurabilir. Ödeme emrini alan borçlu yedi gün içerisinde mal bildiriminde bulunmalıdır. Mal bildiriminde bulunulmaması halinde İcra Mahkemesi tarafından borçluya bir defaya mahsus olmak üzere tazyik hapsi cezası verilir. Mahkeme tarafından verilen bu tazyik hapsi üç aylık süreyi geçemez. Bu hüküm İcra İflas Kanununun 76. maddesinde düzenlenmiştir.

Yine İcra İflas Kanununun 338. maddesinde gerçeğe aykırı mal bildiriminde bulunmanın cezası düzenlenmiştir. Buna göre hakikate aykırı mal bildiriminde bulunan borçluya üç aydan bir yıla kadar hapis cezası verilecektir.

Mal Beyanında Bulunma Dilekçe Örneği

İstanbul (..) İcra Müdürlüğü’ne

Dosya No: …. /…. E.

Mal Beyanında Bulunan Borçlu : (Ad-Soyad, Adres Bilgisi)

Vekili : Av. Ali Cihad SELİMOĞLU

Alacaklı: 

Konu : Mal beyanında bulunmadan ibarettir.

Açıklamalar:

Yukarıda numarası arz olunan dosya ile alacaklı tarafından borçlu müvekkil takip aleyhine 25.01.2024 tarihinde icra takibi başlatılmıştır. Ödeme emri müvekkile 02.02.2024 tarihinde tebliğ olmuştur. Ödeme emrinde gösterilen borç miktarı 53.000 TL’ dir. Belirtilen yedi günlük sere içerisinde mal bildiriminde bulunuyoruz.

Esas numarası yazılı olan dosyada borçlu olan müvekkilin borcu karşılamaya yetecek miktarda malvarlığı bulunmamaktadır. Müvekkile ait 12.000 TL değerinde altın bir yüzük bulunmaktadır. Yine müvekkil aylık 8.000 TL emekli aylığı almaktadır. Müvekkil borcunu kabul etmekte ve ödemek istemektedir. Taksitle ödeme imkanı sağlanmasını ve gereğinin yapılmasını arz ederiz. 06.02.2024

Mal Bildiriminde Bulunan Vekili

Av. Ali Cihad SELİMOĞLU

İmza

Sonuç

Mal beyanı bulunulması hukuki bir zorunluluktur. Aleyhinde icra takibi başlatılan borçlu ödeme emrini tebliğ aldıktan sonra yedi gün içerisinde mal bildiriminde bulunmalıdır. Süresi içerisinde mal bildiriminde bulunmayan borçlu icra mahkemesi tarafından bir defaya mahsus olmak üzere tazyik hapsi ile cezalandırılır. Borçlu gerçeğe aykırı mal bildiriminde bulunur ise üç aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacaktır. Cezai yaptırıma uğramamak adına bu süreci bir avukat aracılığı ile yönetmek oldukça büyük önem arz etmektedir.

Mal beyanı nedir ?

Mal beyanı aleyhinde icra takibi başlatılan borçlunun ödeme emrini aldıktan sonra yedi gün içerisinde borcuna yetecek olan miktar mal, hak veya alacaklarını icra dairesine bildirmesidir.

Mal beyanında bulunmamanın cezası nedir ?

Mal beyanında bulunmamanın cezası üç aylık tazyik hapsidir. İcra mahkemesi tarafından borçlu aleyhine bir defa verilebilir.

An Accordion Title

An accordion content area

An Accordion Title

An accordion content area

Yorum Bırakın

Bize Ulaşın

Adres: Vatan Cad. No:4 Kat:3 D:10 Avrasya İş Merkezi
Kağıthane / İstanbul.
GSM: 0(533) 417 62 66​ [email protected] Çalışma Saatleri: Pazartesi-Cuma 09.00-18.00

İletişim Sayfası                                 

Son Yazılar

isim değiştirme soyisim mahkeme nüfus müdürlüğü
İsim Değiştirme Nasıl Yapılır ? 2024
Mart 12, 2024
kiraya verenin hakları kiracı tahliye
Kiraya Verenin Hakları 2024
Şubat 12, 2024
mobbing psikolojik şiddet baskı zorbalık
Mobbing Nedir ? 2024
Şubat 11, 2024