Selimoğlu Hukuk & Danışmanlık

TCK 281 Suç Delillerini Yok Etme

TCK 281 Suç Delillerini Yok Etme, Gizleme veya Değiştirme

TCK 281 suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçunu düzenlemiştir. 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun 281. maddesi üç fıkradan oluşmakta olup aşağıdaki şekilde hüküm altına alınmıştır:

(1) Gerçeğin meydana çıkmasını engellemek amacıyla, bir suçun delillerini yok eden, silen, gizleyen, değiştiren veya bozan kişi, altı aydan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Kendi işlediği veya işlenişine iştirak ettiği suçla ilgili olarak kişiye bu fıkra hükmüne göre ceza verilmez.

(2) Bu suçun kamu görevlisi tarafından göreviyle bağlantılı olarak işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır.

(3) İlişkin olduğu suç nedeniyle hüküm verilmeden önce gizlenen delilleri mahkemeye teslim eden kişi hakkında bu maddede tanımlanan suç nedeniyle verilecek cezanın beşte dördü indirilir.

Suç Delillerini Yok Etme, Gizleme veya Değiştirme Suçu Hakkında Kısa Bir Yorum

TCK 281 suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçunu hüküm altına almıştır. Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçu 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunun “Millete ve Devlete Karşı Suçlar ve Son Hükümler” başlıklı dördüncü kısmın ikinci bölümünde “Adliyeye Karşı Suçlar” başlığı altında kendine yer bulmuştur.

Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçunun temel halinin işlenmesi durumunda faile altı aydan beş yıla kadar hapis cezası verilir.

Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçu seçimlik hareketli suçlardan biridir. Aşağıdaki fiillerden birinin işlenmesi ile suç tamamlanmış olacaktır.

  • Suç delillerini yok etme,
  • Suç delillerini gizleme,
  • Suç delillerini değiştirme.

Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçunun kamu görevlisi tarafından işlenmesi halinde faile verilecek olan ceza yarı oranında artırılacaktır.

Kişi kendi işlediği suç sebebiyle suç delillerini yok eder, gizler veya değiştirir ise bu maddeye göre cezalandırılmayacaktır.

Mahkeme tarafından yapılan yargılama neticelenmeden, hüküm verilmeden önce gizlenen deliller mahkemeye teslim edilir ise faile verilecek olan cezanın beşte dördü indirilecektir.

Özgü suçlardan değildir, suçun faili ve mağduru herkes olabilir.

tck 281 suç yok etme deliller gizli

TCK 281 Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçu suçu şikayete tabi suçlardan değildir. Şikayet olmaksızın savcılık resen harekete geçerek fail hakkında soruşturma başlatabilecektir. Cumhuriyet Savcısı yapmış olduğu soruşturma neticesinde yeterli delile ulaşılırsa iddianame düzenleyerek görevli mahkemeye gönderir. Görevli mahkemenin iddianameyi kabul etmesiyle beraber kovuşturma aşamasına geçilir.

Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçu suçunu işleyen kişiye iki yıl veya daha az hapis cezası verilmesi ve failin de rızası olması halinde mahkeme tarafından hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilebilecektir. Failin rızası olmadan hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmişse, bu karara karşı üst yargı merciine başvuru yapılabilir.

Sanığa iki yıldan az hapis cezası verilmesi halinde hapis cezası ertelenebilir. Hapis cezasının ertelenebilmesi için gereken diğer şartlar ise şunlardır:

  • Kasıtlı bir suçtan dolayı sanığın daha önceden üç aydan fazla bir hapis cezası almamış olması,
  • Mevcut suçun yargılaması esnasında sanığın hal ve hareketlerinden bir daha suç işlemeyeceğine mahkeme tarafından kanaat getirilmiş olması.

Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçu suçunun işlenmesi ve şartların varlığı halinde failin cezasının ertelenmesine karar verilebilir. Sanığın hal ve hareketlerinin değerlendirilmesi konusunda takdir hakkı mahkemeye verilmiştir.

TCK 281 Yargıtay Kararı

TCK 281 e göre Yargıtay 8. Ceza Dairesinin 2021/3373 E., 2021/14662 K. 20.05.2021 tarihli kararında aşağıdaki gibi hüküm kurulmuştur:

Somut olayda, suç delillerini gizleme ve değiştirme suçundan hakkında dava açılan şüpheli …’nın 01/10/2020 tarihli kolluk beyanında … plakalı … marka beyaz aracın … tarafından kullanıldığını, … plakalı … marka beyaz aracın ise … ve … tarafından kullanıldığını beyan ettiği, dosya arasında bulunan mobese görüntülerinin kireç sanayi sabit 1 yolu üzerinde seyir halinde olan araçları görüntülediği, anılan yolun, olay mahalli olan bağ evine 800 metre mesafede olduğunun tespit edildiği, görüntülerde tespit edilen araçların marka ve modelinin bahsi geçen iki araçla benzer olduğu, ayrıca

… Adlî Tıp Grup Başkanlığı Biyoloji İhtisas Dairesinin 18/09/2020 tarihli uzmanlık raporuna göre, bağ evinde yapılan incelemeler neticesinde ele geçirilen izmaritlerden bir tanesinin şüpheli …’nın annesi …’ya ait olduğunun tespit edildiği nazara alındığında, bu halde üzerlerine atılı suç nedeniyle şüpheliler hakkında kamu davası açılmasına yeterli delilin bulunduğu, delillerin takdir ve değerlendirmesinin mahkemesince yapılması gerektiği gözetilmeksizin, kovuşturmaya yer olmadığına dair karara yönelik itirazın kabulü yerine, yazılı şekilde reddine karar verilmesinde isabet

görülmediğinden bahisle 5271 sayılı CMK.nun 309. maddesi uyarınca anılan kararın bozulması lüzumu Yüksek Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğünün 15/12/2020 gün ve 2020/17033 sayılı kanun yararına bozma istemine atfen Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 15/01/2021 gün ve KYB/2021-1275 sayılı ihbarnamesi ile Dairemize tevdii kılınmakla incelendi.

Somut olayda; soruşturma dosyası itiraz evrakları ve müştekiler vekilince dosyaya sunulan 18.03.2021 havale tarihli dilekçesi bir bütün olarak değerlendirildiğinde;

Maktüle …’in 16.07.2020 günü saat 15.00-16.00 saatleri arasında … tarafından öldürülmüş olması, aynı gün saat 15.31 ve 15.35 sıralarında şüpheliler … ve … tarafından kullanılan araçlarla aynı renk, marka ve model araçların olay mahalli istimaketinde seyrettiklerinin tespit edilmesi, …’nın 20.07.2020 günü saat 19.00’da Jandarma tarafından şüpheli sıfatıyla alınan ilk ifadesinde maktuleyi hiç görmediğini ve olayla ilgisinin bulunmadığını beyan ederek olay mahalli olan bağ evinden de hiç bahsetmeyip aynı gece göz altına alındıktan sonra 21.07.2020 günü Cumhuriyet Savcısı huzurunda alınan savunmasında ise suçlamayı kabul ederek olayı tüm detaylarıyla anlatması, …’in eşi tanık … ve şüphelilerin 21.07.2020 günü … …’in gözaltına alındığını kendilerine kolluk güçlerince haber verilene kadar maktule ile … arasındaki ilişkiyi bilmediklerini ifade etmelerine karşın; şüpheliler … ve …’in 01.10.2020 tarihli kolluk ifadelerinde gelinleri …’nın, maktulenin evde olup olmadığını kontrol etmek istemesi üzerine hep beraber bağ evine gittiklerinde evin temizlenmiş olduğunu

gördüklerini beyan etmeleri, şüpheli …’ın 08.09.2020 günü Cumhuriyet Savcılığında tanık sıfatı ile alınan ilk ifadesinde 20.07.2020 günü akşam saat 22.35 sıralarında tanık … ve diğer şüphelilerle birlikte evin tadilata ihtiyacı olup olmadığına bakmak için bağevine gittiklerini beyan ederken 01.10.2020 günü kollukca şüpheli olarak alınan ifadesinde …’nın isteği üzerine bağ evine gittiklerini ancak neden gitmekte ısrarcı olduğunu bilmediğini ifade etmesi ve … Adli Tıp Grup Başkanlığınca düzenlenen 18.09.2020 günlü raporda olay yerinde bulunan bir varil içerisinden ele geçirilen sigara izmartilerin şüpheliler … ve …’in DNA profiliyle uyumlu olduğunun tespit edilmiş olduğunun anlaşılması karşısında;

Dosyadaki mevcut tespit ve deliller ışığında; kasten öldürme olayından sonraki bir zaman diliminde olay mahalline gittikleri yönünde kuşku bulunmayan ve orada bulunma sebeplerini izah noktasında çelişkiye düşen şüpheliler hakkında 5271 sayılı CMK’nın 170/2. maddesi uyarınca iddianame düzenlenebilmesi için yeterli şüphe bulunduğu, şüphelilere yüklenen suçun işlenip işlenmediğinin, lehine ve aleyhine toplanacak tüm kanıtların mahkemece, birlikte tartışılıp değerlendirilmesi sonucu belirlenmesi gerektiği anlaşılmakla; kovuşturmaya yer olmadığına dair ek karara yönelik itirazın bu yönden kabulü yerine yazılı şekilde reddine karar verilmesi,

Yasaya aykırı ve Adalet Bakanlığının Kanun Yararına Bozma istemine dayalı Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının ihbarname içeriği bu itibarla yerinde görüldüğünden, … 2. Sulh Ceza Hakimliğinin 14.10.2020 gün, 2020/2199 değişik iş sayılı itirazın reddine ilişkin kararının CMK.nın 309/4-a. maddesi gereğince BOZULMASINA..

Yorum Bırakın

Bize Ulaşın

Adres: Vatan Cad. No:4 Kat:3 D:10 Avrasya İş Merkezi
Kağıthane / İstanbul.
GSM: 0(533) 417 62 66​ [email protected] Çalışma Saatleri: Pazartesi-Cuma 09.00-18.00

İletişim Sayfası                                 

Son Yazılar

isim değiştirme soyisim mahkeme nüfus müdürlüğü
İsim Değiştirme Nasıl Yapılır ? 2024
Mart 12, 2024
kiraya verenin hakları kiracı tahliye
Kiraya Verenin Hakları 2024
Şubat 12, 2024
mobbing psikolojik şiddet baskı zorbalık
Mobbing Nedir ? 2024
Şubat 11, 2024