Selimoğlu Hukuk & Danışmanlık

Alkollü Araç Kullanma Cezası 2023

Alkollü Araç Kullanma Cezası

Alkollü araç kullanma cezası trafik güvenliğini sağlamak amacıyla ilgili kanunlar tarafından belirlenmiştir. Trafik kurallarına uymak hem kendi hem de diğer insanların can ve mal güvenliğini sağlayacaktır. Trafik kurallarına aykırı davranmak bu sebeplerle kanunlar tarafından cezai müeyyideye tabi tutulmuştur. Alkollü iken araç kullanılması ve bu alkol oranının kanunda belirtilen promil üzerinde olması halinde kişi cezalandırılacaktır.

Alkollü bir şekilde araç kullanan kişiye verilecek olan ceza duruma göre değişiklik gösterecektir. İlk kez alkollü araç kullanırken yakalanan kişinin cezası ile ikinci, üçüncü ve daha fazla kez yakalanan kişinin cezası aynı olmayacaktır. Bu cezalar ilgili kanun ve yönetmelikte her sene düzenli olarak belirlenmektedir.

Alkollü bir şekilde araç kullanma cezası ve trafik kurallarına aykırı davranışlar; Karayolları Trafik Kanunu ve Karayolları Trafik Yönetmeliğinde düzenlenmiştir.

Alkollü Araç Kullanma Cezası Nedir ?

Alkollü araç kullanma cezası alkollü bir şekilde araç kullanan, trafiğe çıkan kişilere karşı kanunlar tarafından belirlenen müeyyidenin uygulanmasıdır.

Alkollü araç kullanılması aşağıdaki cezalar verilebilir:

  1. Para cezası,
  2. Ehliyete el konulması,
  3. Ceza puanı verilmesi,
  4. Aracın trafikten men edilmesi.

Alkollü araç kullanan kişiye para cezası verilir, ehliyetine el konulur ve araç trafikten men edilir. Ehliyetine el koyma süresi kişinin kaç defa alkollü araç kullanırken yakalanmasına bağlı olacaktır. 1 defa alkollü araç kullan kişinin ehliyetine daha kısa süreli el koyulurken iki ve üç defa yakalananların ise daha uzun süreler ile ehliyetine el konulacaktır.

Alkollü Araç Kullanma Cezası Kaç Promil ?

Alkollü araç kullanma cezası verilebilmesi için kişinin 0.50 promilden fazla alkollü bir şekilde araç kullanması gerekmektedir.0.50 promil hususi araçlar için geçerlidir. Diğer araç sürücüleri için ise bu oran 0.20 promil olacaktır.

Yani hususi araçlar için 0.51 promil, diğer araçlar ise 0.21 promil ceza başlangıcıdır.

1 Defa Alkollü Araç Kullanma Cezası

Alkollü araç kullanma cezası ilk kez verilmiş ise Karayolları Trafik Kanunu uyarınca 2023 yılı için belirlenen para cezası 4064 TL’ dir. Verilen para cezası kişiye tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde ödenir ise cezaya %25 oranında indirim sağlanacaktır. Bu durumda alkollü araç kullanırken yakalanan kişi 4064 TL yerine 3048 TL para cezası ödeyecektir. İlk kez alkollü bir şekilde araç kullanma cezası alan kişiye para cezasının yanında aracının trafikten men edilmesine ve ehliyetine el konulmasına karar verilir.

İlk kez alkollü araç kullanırken yakalanan kişinin ehliyetine 6 ay süre ile el konulur ve 20 ceza puanı verilir. 100 ceza puanının sürücü tarafından bir yıl içerisinde tamamlanması halinde ehliyeti alınacaktır.

2 Defa Alkollü Araç Kullanma Cezası

Alkollü araç kullanma cezası 2 defa verilmiş ise ilgili kanun uyarınca kişiye verilecek olan idari para cezası 5096 TL’ dir. Verilen para cezası ilgili kişiye tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde ödenir ise cezada %25 oranında indirim sağlanacaktır. İndirim ile beraber kişi toplamda 3822 TL idari para cezası ödeyecektir. İdari para cezasının yanında ikinci kez alkollü bir şekilde araç kullanma cezasına çarptırılan kişinin ehliyetine 2 yıl süre ile el konulur, aracı trafikten men edilir ve 20 ceza puanı verilir.

3 Defa Alkollü Araç Kullanma Cezası

Alkollü araç kullanma cezası 3. defa verilmiş ise bu kez kişiye verilecek olan idari para cezası 8.190 TL olacaktır. İdari para cezası tebliğden itibaren 15 gün içerisinde ödenir ise yine %25 indirim uygulanacaktır. İndirim ile birlikte ceza alan kişinin ödemesi gereken meblağ 6.142 TL olacaktır. Para cezasının yanı sıra kişinin aracı trafikten men edilecek, 5 yıl süre ile ehliyetine el konulacak ve 20 ceza puanı alacaktır. Tüm bu cezaların yanından kişiye altı ayı geçmemek üzere hapis cezası da verilebilecektir.

alkollü araç kullanma

Alkollü Araç Kullanma Cezası Ehliyet Nasıl Geri Alınır ?

Alkollü araç kullanma cezası ilk kez alan kişinin ehliyetine 6 ay, ikinci kez ceza alanın ehliyetine 2 yıl ve üçüncü kez ceza alanın ise ehliyetine 5 yıl el konulur. Gerekli yükümlülükler yerine getirildikten sonra süreler bitiminde ilgili mahkemeye başvurulur ve ehliyetin iadesine karar verilmesi istenir. Mahkemece bu talebin kabul edilmesi halinde ehliyeti alınan kişi Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne başvurmalıdır.

Yargıtay Kararı

Yargıtay 19. Ceza Dairesinin 2019/131 E., 2020/1671 K. 19.02.2020 tarihli kararında aşağıdaki gibi hüküm kurulmuştur:

Dosya kapsamına göre, kabahatlinin sürücü belgesinin alkollü araç kullanmasından dolayı 06/02/2012 tarihinde 2 yıl süreyle geri alındığı, söz konusu bu sürenin 06/02/2014 tarihinde dolduğu ancak kabahatlinin sürücü belgesini geri almak için borcu yoktur yazısı, sürücü davranışları ve geliştirme eğitim belgesini ibraz ederek sürücü belgesini geri almadığı, 19/05/2018 tarihinde yapılan kontrolde sürücü belgesi olmadan araç kullandığının tespit edildiği, bu nedenle kabahatli hakkındaki idarî para cezasının hukuka uygun olduğu gözetilmeden, itirazın reddi yerine, yazılı şekilde kabulüne karar verilmesinde isabet görülmediği gerekçesiyle

5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 309.maddesi uyarınca anılan kararın kanun yararına bozulması isteminde bulunulmakla, gereği görüşülüp düşünüldü;

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının kanun yararına bozma istemine dayanan ihbarname içeriği yerinde görüldüğünden, Diyarbakır 2. Sulh Ceza Hâkimliğinin 31/07/2018 tarihli ve 2018/2246 değişik iş sayılı kararının CMK’nin 309/4-c maddesi uyarınca aleyhe tesir etmemek ve yeniden yargılama yapılmamak üzere KANUN YARARINA BOZULMASINA..

Yargıtay Kararı 2

Yargıtay 7. Ceza Dairesinin 2021/16071 E., 2021/15950 K. 30.11.2021 tarihli kararında aşağıdaki gibi hüküm kurulmuştur:

Ordu 2. Sulh Ceza Hâkimliği’nce, kabahatli …’ın başvurusunda aracı kendisinin kullanmadığı yönündeki itirazı konusunda her hangi bir araştırma ve inceleme yapılmadan itirazın reddine karar verilmiş ise de; aynı olay ile ilgili araç içerisinde bulunan ve aracı kullandığını belirten diğer şüpheli ……. …….’nin alınan ifadesi ile kabahatli hakkında trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçundan Ordu Cumhuriyet Başsavcılığının 17/03/2017 tarihli ve 2016/4813 soruşturma sonucunda ek kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildiğinin anlaşılması karşısında, kabahatlinin olay tarihinde araç kullanmadığının sabit olduğundan bahisle,

muterizin 28/05/2016 tarihli ve …………… sayılı alkol muayenesi yaptırmamak eyleminden 2.415,00 Türk lirası idari para cezası ile 28/05/2016 tarihli ve …………… sayılı sürücü belgesi geri alındığı halde alkollü olarak araç kullanmak eyleminden 1.689,00 Türk lirası idari para cezası ile sürücü belgesinin 2 yıl süre ile geri alınmasına dair

28/05/2016 tarihli ve 240 sayılı idari yaptırım kararlarına karşı yapılan itirazın merciince kabulü yerine yazılı şekilde reddine karar verilmesinde isabet görülmemiş ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 309. maddesi uyarınca anılan kararın bozulması lüzumu kanun yararına bozmaya atfen ihbar olunmuş bulunmakla Türk Milleti adına gereği görüşülüp düşünüldü;

Muterizin, aracın kendisi tarafından kullanılmadığını beyan etmesi, dosyamız muterizi hakkında trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçu bakımından yapılan soruşturma sonucunda diğer şüpheli ……….. ……….’nin aracın kendisi tarafından kullanıldığına dair beyanı ve şüpheli savunması uyarınca Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 17.03.2017 tarih, 2016/4813 soruşturma numaralı Ek Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar verildiği anlaşılmakla, …….. ……. hakkında açılan kamu davasının sonucu ile dosyamız muterizi hakkında verilen ek kovuşturmaya yer olmadığına dair kararın kesinleşip kesinleşmediği belirlendikten sonra delillerin birlikte değerlendirilmesi sureti ile itiraz hakkında bir karar verilmesi gerektiği anlaşılmakla;

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın kanun yararına bozma istemine dayanan ihbarname içeriğindeki hususlar yerinde görüldüğünden ORDU 2. Sulh Ceza Hakimliği’nin 30/12/2016 tarihli ve 2016/4751 değişik iş sayılı kararının CMK’nin 309/4-a maddesi uyarınca BOZULMASINA

Sonuç

Alkollü araç kullanma cezası ehliyete el konulması, aracın trafikten men edilmesi ve idari para cezasıdır. Alkollü araç kullandığı için ilk kez ceza alan kişinin ehliyetine 6 ay, ikinci kere ceza alan kişinin ehliyeti 2 yıl ve üçüncü kere ceza alan kişinin ise 5 yıl süre ile el konulur. Süreler dolduktan ve gerekli yükümlülükler yerine getirildikten sonra ehliyetin iadesi istenebilir. Bu hususta alanında uzman bir avukattan destek almak yerinde olacaktır.

1 defa alkollü araç kullanma cezası nedir ?

1 defa alkollü araç kullanma cezası alan kişiye 4064 TL idari para cezası verilir. Bunun yanında ehliyetine 6 ay süre ile el konulur, aracı trafikten men edilir ve 20 ceza puanı verilir. İdari para cezası 15 gün içerisinde ödenir ise cezada %25 oranında indirim uygulanır.

2 defa alkollü araç kullanma cezası nedir ?

2 defa alkollü araç kullanma cezası alan kişiye 5096 TL idari para cezası verilir. Bunun yanında ehliyetine 2 yıl süre ile el konulur, aracı trafikten men edilir ve 20 ceza puanı verilir. İdari para cezası 15 gün içerisinde ödenir ise cezada %25 oranında indirim uygulanır.

Yorum Bırakın

Bize Ulaşın

Adres: Vatan Cad. No:4 Kat:3 D:10 Avrasya İş Merkezi
Kağıthane / İstanbul.
GSM: 0(533) 417 62 66​ [email protected] Çalışma Saatleri: Pazartesi-Cuma 09.00-18.00

İletişim Sayfası                                 

Son Yazılar

isim değiştirme soyisim mahkeme nüfus müdürlüğü
İsim Değiştirme Nasıl Yapılır ? 2024
Mart 12, 2024
kiraya verenin hakları kiracı tahliye
Kiraya Verenin Hakları 2024
Şubat 12, 2024
mobbing psikolojik şiddet baskı zorbalık
Mobbing Nedir ? 2024
Şubat 11, 2024