Selimoğlu Hukuk & Danışmanlık

TCK 244 Sistemi Engelleme Bozma

TCK 244 Sistemi Engelleme Bozma Verileri Yok Etme veya Değiştirme

TCK 244 sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme suçunu düzenlemiştir. 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun 244. maddesi dört fıkradan oluşmakta olup aşağıdaki şekilde hüküm altına alınmıştır:

(1) Bir bilişim sisteminin işleyişini engelleyen veya bozan kişi, bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(2) Bir bilişim sistemindeki verileri bozan, yok eden, değiştiren veya erişilmez kılan, sisteme veri yerleştiren, var olan verileri başka bir yere gönderen kişi, altı aydan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(3) Bu fiillerin bir banka veya kredi kurumuna ya da bir kamu kurum veya kuruluşuna ait bilişim sistemi üzerinde işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır.

(4) Yukarıdaki fıkralarda tanımlanan fiillerin işlenmesi suretiyle kişinin kendisinin veya başkasının yararına haksız bir çıkar sağlamasının başka bir suç oluşturmaması halinde, iki yıldan altı yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezasına hükmolunur.

Sistemi Engelleme Bozma Verileri Yok Etme veya Değiştirme Suçu Hakkında Kısa Bir Yorum

TCK 244 sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme suçunu hüküm altına almıştır. Sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme suçu 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunun “Topluma Karşı Suçlar” başlıklı üçüncü kısmın onuncu bölümünde “Bilişim Alanında Suçlar” başlığı altında kendine yer bulmuştur.

Sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme suçunun temel halinin işlenmesi durumunda faile bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası verilir.

Bir bilişim sistemindeki verileri başka bir yere gönderen, erişilmez kılan, değiştiren, sisteme veri yerleştiren kişiye altı aydan üç yıla kadar hapis cezası verilir.

Sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme suçunun banka, kredi kurumuna veya bir kamu kurumuna karşı işlenmesi halinde faile verilecek olan ceza yarı oranında artırılacaktır.

Sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme suçunu işleyen fail kendine veya bir başkasına kazanç, fayda sağlamış ise iki yıldan altı yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezası verilir.

Özgü suçlardan değildir, suçun faili ve mağduru herkes olabilir.

tck 244

TCK 244 Sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme suçu şikayete tabi suçlardan değildir. Şikayet olmaksızın savcılık resen harekete geçerek fail hakkında soruşturma başlatabilecektir. Cumhuriyet Savcısı yapmış olduğu soruşturma neticesinde yeterli delile ulaşılırsa iddianame düzenleyerek görevli mahkemeye gönderir. Görevli mahkemenin iddianameyi kabul etmesiyle beraber kovuşturma aşamasına geçilir.

Sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme suçunu işleyen kişiye iki yıl veya daha az hapis cezası verilmesi ve failin de rızası olması halinde mahkeme tarafından hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilebilecektir. Failin rızası olmadan hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmişse, bu karara karşı üst yargı merciine başvuru yapılabilir.

Sanığa iki yıldan az hapis cezası verilmesi halinde hapis cezası ertelenebilir. Hapis cezasının ertelenebilmesi için gereken diğer şartlar ise şunlardır:

  • Kasıtlı bir suçtan dolayı sanığın daha önceden üç aydan fazla bir hapis cezası almamış olması,
  • Mevcut suçun yargılaması esnasında sanığın hal ve hareketlerinden bir daha suç işlemeyeceğine mahkeme tarafından kanaat getirilmiş olması.

Sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme suçunun işlenmesi ve şartların varlığı halinde failin cezasının ertelenmesine karar verilebilir. Sanığın hal ve hareketlerinin değerlendirilmesi konusunda takdir hakkı mahkemeye verilmiştir.

TCK 244 Yargıtay Kararı

TCK 244 e göre Yargıtay 12. Ceza Dairesinin 2019/5470 E., 2021/3094 K. 24.03.2021 tarihli kararında aşağıdaki gibi hüküm kurulmuştur:

Sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme suçundan sanık hakkındaki ceza tayinine yer olmadığına ilişkin hüküm, mahalli Cumhuriyet savcısı tarafından, haberleşmenin gizliliğini ihlal suçundan sanığın mahkumiyetine ilişkin hüküm, mahalli Cumhuriyet savcısı ve sanık tarafından temyiz edilmekle, dosya incelenerek gereği düşünüldü:

Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin kovuşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya kapsamına göre, mahalli Cumhuriyet savcısının suç vasfına yönelen ve sanığın sair temyiz itirazlarının reddine, ancak;

1- Şikayet dilekçesi, sanık hakkında düzenlenen iddianame ve dosya kapsamına göre, resmi nikahlı eşi olan katılan …’in sadakatinden kuşkulanan ve aldatıldığını düşünen sanık …’ın, daha sonra açacağı boşanma davasındaki iddialarını delillendirmek amacıyla, katılana ait cep telefonuna gizlice casus program yüklemesi ve bu program aracılığıyla katılanın başka kişilerle yaptığı telefon görüşmelerini kayıt altına alması nedeniyle TCK’nın 244/2. madde ve fıkrasındaki sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme ile aynı Kanunun 132/1. madde ve fıkrasındaki haberleşmenin gizliliğini ihlal suçlarını işlediğinin iddia edildiği olayda

Katılanın tarafı olduğu haberleşme içeriklerini, üçüncü kişi ya da kişilerle paylaştığı ve/veya çoğaltarak dağıttığına ilişkin hakkında bir iddia ileri sürülmeyen sanığın, kendisine ve aile birliğine yönelen, onurunu zedeleyen, haksız bir saldırı altında ve başkaca şekilde ispatlanması mümkün olmayan bir hal içerisinde iken, kaybolma olasılığı bulunan delillerin muhafazasını sağlayıp, boşanma davasına sunarak, aile içi geçimsizliğin kaynağının, katılanın güven sarsıcı ve olumsuz davranışları olduğunu ispatlama amacını taşıyan eylemlerinde, hukuka aykırı hareket ettiği bilinciyle

davranmaması nedeniyle sanığa yüklenen sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme ve haberleşmenin gizliliğini ihlal suçlarından dolayı sanık hakkında CMK’nın 223/2-a madde, fıkra ve bendi gereğince beraat hükümleri kurulması gerekirken, yasal ve yeterli olmayan gerekçelerle yazılı şekilde karar verilmesi,

hükümlerin bu nedenlerle 5320 sayılı Kanunun 8. maddesi uyarınca halen uygulanmakta olan 1412 sayılı CMUK’un 321. maddesi gereğince kısmen isteme uygun olarak BOZULMASINA..

Yorum Bırakın

Bize Ulaşın

Adres: Vatan Cad. No:4 Kat:3 D:10 Avrasya İş Merkezi
Kağıthane / İstanbul.
GSM: 0(533) 417 62 66​ [email protected] Çalışma Saatleri: Pazartesi-Cuma 09.00-18.00

İletişim Sayfası                                 

Son Yazılar

isim değiştirme soyisim mahkeme nüfus müdürlüğü
İsim Değiştirme Nasıl Yapılır ? 2024
Mart 12, 2024
kiraya verenin hakları kiracı tahliye
Kiraya Verenin Hakları 2024
Şubat 12, 2024
mobbing psikolojik şiddet baskı zorbalık
Mobbing Nedir ? 2024
Şubat 11, 2024