Selimoğlu Hukuk & Danışmanlık

TCK 245 Banka veya Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması

TCK 245 Banka veya Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması

TCK 245 banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması suçunu düzenlemiştir. 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun 245. maddesi beş fıkradan oluşmakta olup aşağıdaki şekilde hüküm altına alınmıştır:

(1) Başkasına ait bir banka veya kredi kartını, her ne suretle olursa olsun ele geçiren veya elinde bulunduran kimse, kart sahibinin veya kartın kendisine verilmesi gereken kişinin rızası olmaksızın bunu kullanarak veya kullandırtarak kendisine veya başkasına yarar sağlarsa, üç yıldan altı yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.

(2) Başkalarına ait banka hesaplarıyla ilişkilendirilerek sahte banka veya kredi kartı üreten, satan, devreden, satın alan veya kabul eden kişi üç yıldan yedi yıla kadar hapis ve onbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.

(3) Sahte oluşturulan veya üzerinde sahtecilik yapılan bir banka veya kredi kartını kullanmak suretiyle kendisine veya başkasına yarar sağlayan kişi, fiil daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı takdirde, dört yıldan sekiz yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.

(4) Birinci fıkrada yer alan suçun;

a) Haklarında ayrılık kararı verilmemiş eşlerden birinin,

b) Üstsoy veya altsoyunun veya bu derecede kayın hısımlarından birinin veya evlat edinen veya evlâtlığın,

c) Aynı konutta beraber yaşayan kardeşlerden birinin,

zararına olarak işlenmesi hâlinde, ilgili akraba hakkında cezaya hükmolunmaz.

(5) (Ek: 6/12/2006 – 5560/11 md.) Birinci fıkra kapsamına giren fiillerle ilgili olarak bu Kanunun malvarlığına karşı suçlara ilişkin etkin pişmanlık hükümleri uygulanır.

Banka veya Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması Suçu Hakkında Kısa Bir Yorum

TCK 245 banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması suçunu hüküm altına almıştır. Banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması suçu 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunun “Topluma Karşı Suçlar” başlıklı üçüncü kısmın onuncu bölümünde “Bilişim Alanında Suçlar” başlığı altında kendine yer bulmuştur.

Banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması suçunun temel halinin işlenmesi durumunda faile üç yıldan altı yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası verilir.

Suçun başkalarına ait bilgileri kullanarak sahte kredi ve banka kartı üretilmesi, bunların satılması, devredilmesi, satın alınması veya kabul edilmesi halinde tüm bu aşamalarda bulunan kişilere üç yıldan yedi yıla kadar hapis ve on bin güne kadar adli para cezası verilir.

Oluşturulan sahte kartı kullanarak kendine veya bir başkasına yarar sağlayan kişiye ise dört yıldan sekiz yıla kadar hapis cezası ve beş bin güne kadar adli para cezası verilir.

Aşağıdaki hallerde suçun birinci fıkradaki tanıma uygun şekilde işlenmesi halinde faile ceza verilmez:

  1. Haklarında ayrılık kararı olmayan eşlerden birine karşı,
  2. Aynı evde birlikte yaşayan kardeşlerden birine,
  3. Üstsoya, altsoya veya bu derecede olan kayın hısımlarından birine, evlat edinene veya evlatlığa karşı işlenmesi halinde faile ceza verilmeyecektir. Bu durumda şahsi cezasızlık durumu ortaya çıkacaktır.

Özgü suçlardan değildir, suçun faili ve mağduru herkes olabilir.

TCK 245 Banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması suçu şikayete tabi suçlardan değildir. Şikayet olmaksızın savcılık resen harekete geçerek fail hakkında soruşturma başlatabilecektir. Cumhuriyet Savcısı yapmış olduğu soruşturma neticesinde yeterli delile ulaşılırsa iddianame düzenleyerek görevli mahkemeye gönderir. Görevli mahkemenin iddianameyi kabul etmesiyle beraber kovuşturma aşamasına geçilir.

Banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması suçunu işleyen kişiye üç yıldan az hapis cezası verilemeyeceği için hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilemez. Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilebilmesi için sanığa verilen hapis cezası iki yıl veya daha az olmalıdır.

tck 245

Banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması suçunu işleyen sanığa en az üç yıl hapis cezası verilir. Bu sebeple sanığa verilecek olan hapis cezası ertelenemez.

Hapis cezasının ertelenebilmesi için sanığa verilecek olan hapis cezası iki yıldan az olması gerekir. Diğer şartlar ise şunlardır:

  • Kasıtlı bir suçtan dolayı sanığın daha önceden üç aydan fazla bir hapis cezası almamış olması,
  • Mevcut suçun yargılaması esnasında sanığın hal ve hareketlerinden bir daha suç işlemeyeceğine mahkeme tarafından kanaat getirilmiş olması.

Suçun faili etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanabilir.

TCK 245 Yargıtay Kararı

TCK 245 e göre Yargıtay 8. Ceza Dairesinin 2018/3092 E., 2018/6281 K. 04.06.2018 tarihli kararında aşağıdaki gibi hüküm kurulmuştur:

Başkasına ait kimlik bilgileri kullanılarak sahte banka veya kredi kartı üretilmesi, satılması, devredilmesi, satın alınması veya kabul edilmesi eylemleri 5237 sayılı TCK.nun 245/2. maddesinde, sahte banka veya kredi kartını kullanarak kendisine veya bir başkasına yarar sağlanması ise anılan maddenin 3. fıkrasında birbirinden bağımsız ve ayrı ayrı suçlar olarak düzenlendiği, başkaları adına sahte banka veya kredi kartı üretme, satma, devretme, satın alma veya kabul etme eylemlerinde suçun mağduru kartı üreten banka ya da finans kuruluşu olması nedeniyle, kartı çıkaran banka

sayısınca ve aynı bankaya ait birden fazla kart üretildiğinde ise aynı suç işleme kararı ile işlendiğinin kabulüyle kendi içerisinde zincirleme şekilde TCK.nun 245/2 ve 43., bu sahte kartları değişik yer ve zamanda kullanarak menfaat temin etmesinin ise banka sayısınca TCK.nun 245/3, 43. maddelerine uygun bulunacağı dikkate alınarak;

Sanığın eyleminin TCK 245/2 ve TCK 245/3. maddelerinde düzenlenen suçları oluşturacağı ancak TCK 245/3. maddesinden dava açılmış olması karşısında, sanık hakkında TCK 245/2. maddesinden ek iddianame tanzim ettirilmek suretiyle usulüne uygun dava açılması sağlandıktan sonra her iki suçtan ayrı ayrı hüküm kurulması gerekirken suç vasfında yanılgıya düşülerek açılmamış davadan yazılı şekilde hüküm kurulması,

Yasaya aykırı, sanık müdafinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi uyarınca uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK.nun 321. ve 326/son maddeleri gereğince BOZULMASINA..

Yorum Bırakın

Bize Ulaşın

Adres: Vatan Cad. No:4 Kat:3 D:10 Avrasya İş Merkezi
Kağıthane / İstanbul.
GSM: 0(533) 417 62 66​ [email protected] Çalışma Saatleri: Pazartesi-Cuma 09.00-18.00

İletişim Sayfası                                 

Son Yazılar

isim değiştirme soyisim mahkeme nüfus müdürlüğü
İsim Değiştirme Nasıl Yapılır ? 2024
Mart 12, 2024
kiraya verenin hakları kiracı tahliye
Kiraya Verenin Hakları 2024
Şubat 12, 2024
mobbing psikolojik şiddet baskı zorbalık
Mobbing Nedir ? 2024
Şubat 11, 2024