Selimoğlu Hukuk & Danışmanlık

Babalık Davası Nasıl Açılır ?

Babalık Davası

Babalık davası çocuk ile baba arasındaki soybağının dava yoluyla kurulmasıdır. Bu dava ile çocuğun babası tespit edilmiş olacaktır. Çocuğun soybağının doğru kurulabilmesi için oldukça önemli bir davadır. Çocuğun ve ananın haklarını koruyabilmek adına da bu davanın açılması gerekmektedir. Ana ile çocuk arasında soybağı doğumla kurulur. Baba ile soybağının kurulması için doğum yeterli değildir.

Baba ile Çocuk Arasında Soybağı Nasıl Kurulur

Baba ile çocuk arasındaki soybağı ana ile çocuk arasındaki gibi yalnızca doğumla kurulmaz. Baba ile çocuk arasında soybağı aşağıdaki şekillerde kurulabilir:

  • Babalık davası,
  • Evlilik,
  • Tanıma.

Evlilik; çocuk evlilik birliği içerisinde doğmuşsa baba eştir.

Tanıma; tanıma davası ile baba, evlilik dışında doğan çocuğu da tanıyarak çocuk ile soybağı kurabilir.

Babalık Davası Nedir ?

Babalık davası çocukla baba arasındaki soybağının mahkemece belirlenmesidir. 4721 Sayılı Türk Medeni Kanununun 301. ve devamı maddelerinde babalık hükmü düzenlenmiştir.

Babalık karinesi 4721 Sayılı Türk Medeni Kanununun 302. maddesinde tanımlanmıştır. Buna göre çocuğun doğumundan önce üç yüz gün ve yüz sekseninci gün arasında kişi ana ile cinsel ilişkinde bulunmuş ise babalık karinesi söz konusu olacaktır. Kanunda belirtilen süre dışında da olsa cinsel ilişkide bulunulduğu tespit edilirse bu durumda da yine babalık karinesi geçerli olacaktır.

Davalı, baba olmasının imkansız olduğunu veya bir başkasının baba olma ihtimalinin daha yüksek olduğunu kanıtlar, ispat ederse babalık karinesini çürütebilir.

babalık davası

Babalık Davası Kimler Tarafından Açılabilir ?

Babalık davası baba olduğu iddia edilen kişiye karşı ana ve/veya çocuk tarafından açılabilir. Baba ölmüşse işbu dava babanın mirasçılarına karşı da öne sürülebilecektir. Davanın ana tarafından açılması halinde ana aşağıda belirtilen hususları TMK 304 md. gereğince babadan talep edebilecektir:

  • Doğum masrafları,
  • Doğumdan önceki, sonraki geçim giderleri (altışar haftalık),
  • Gebelik giderleri,
  • Doğumun gerektirdiği diğer giderler.

Ananın bu giderleri talep edebilmesi için çocuğun sağ doğmasına gerek yoktur, çocuk ölü doğmuş olsa bile mahkeme tarafından giderlerin karşılanmasına karar verilebilecektir. Anaya üçüncü kişiler veya sosyal güvenlik kuruluşlarınca bir ödeme yapılmışsa bu ödemeler babaya yüklenecek tazminattan indirilecektir.

Çocuk da babaya karşı dava açabilecektir. Lakin çocuk ile bir başkası arasında halihazırda soybağı mevcutsa, çocuk öncelikle bu soybağını reddetmelidir.

Babalık Davası Hak Düşürücü Süreler

Babalık davası çocuğun doğumundan öncede sonra da açılabilecektir. Annenin dava hakkı, doğumdan itibaren bir yıllık sürenin geçmesi ile düşer. Bir yıllık süre içerisinde çocukla bir başkası arasında bir soybağı mevcutsa; soybağının kaldırılması ile bir yıllık süre işlemeye başlayacaktır. Bir yıllık süre geçmiş olsa bile gecikmeyi haklı kılan bir sebep varsa sebebin ortadan kalkmasından itibaren ana bir aylık süre içerisinde dava açmalıdır.

Babalık Davası Hangi Mahkemede Açılır

Babalık davası taraflardan birinin yerleşim yerindeki yer Aile Mahkemesinde açılır. Aile Mahkemesinin olmadığı yerlerde dava Asliye Hukuk Mahkemesinde açılacaktır.

Babalık Davası Yargıtay Kararı

Yargıtay’ın 8. Hukuk Dairesinin 2017/3029 E. 2017/8881 K. sayılı 13.06.2017 tarihli kararında aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur:

Dava, küçük ….ya velayeten anne Natalia tarafından açılan babalığın tespiti davası olup, davayı açıp takip eden Av. …’e verilen vekaletnamenin, çocuk adına velayeten değil anne adına asaleten verilmiş ve babalık davası için özel yetki içermediği anlaşılmaktadır.

Babalık davası, şahsa sıkı sıkıya bağlı bir hakkın kullanımı niteliğindedir. Davanın vekil eliyle açıldığı hallerde, vekile bu konuda özel yetki verilmiş olması gerektiğinden (HMK.m.74), davacı çocuk adına babalığın tespiti başvurusunda bulunan Av. …’e babalık davası yönünden özel yetki içeren çocuk adına annesinin velayeten vereceği vekaletname için uygun süre verilmesinden,

4-Davalı … adına kayıtlı iken üçüncü kişilere tapuda devri yapılan … İli …. Mahallesi 1036 ada 6 parsel 14 numaralı bağımsız bölüm, Zeytinburnu İlçesi Merkezefendi Mahallesi 2980 ada 41 parsel 17 numaralı bağımsız

bölüm ve ….. Mahallesi 1733 ada 79 parsel 4 numaralı bağımsız bölümün … tarafından devrine dair akit tablolarının ilgili tapu müdürlüklerinden temini ile dosyaya konulmasından,
5-Küçük …’ın nüfusa tesciline dayanak belgelerinin ilgili nüfus müdürlüğünden temin edilerek dosyaya konulmasından,

Sonra temyiz incelemesi yapılmak üzere Dairemize gönderilmesi için dosyanın mahalli mahkemesine GERİ ÇEVRİLMESİNE..

Sonuç

Babalık davası ana ve/veya çocuk tarafından baba olduğu iddia edilen kişiye karşı açılır. Bu dava ana tarafından doğumdan önce veya doğumdan sonra açılabilir. Ana, davayı doğumdan sonra açmak istiyorsa doğumdan itibaren bir yıl içerisinde bu davayı açmalıdır. Dava zamanaşımı süresi geçilmiş olsa bile bu gecikmeyi haklı kılan bir sebep ortaya çıkmış ise bu sebebin ortadan kalkmasından itibaren bir ay içerisinde ana, davayı açabilir.

Babalık davası sırasında baba olduğu iddia edilen kişi durumu reddediyorsa bu durumda DNA testi yapılabilir. DNA testi ile kişinin baba olup olmadığı kesin olarak tespit edilecektir. Babalık karinesine dayanılarak dava açılmış ise baba olmadığını davalı kişi ispat etmelidir. Babalık karinesi aksi ispat edilebilen kesin olmayan karinelerdendir.

Babalık Davası Nedir ?

Babalık davası ana ve çocuk tarafından baba olduğu iddia edilen kişiye karşı doğumdan önce veya doğumdan sonra 1 yıllık süre içerisinde açılabilir.

Babalık Davası Hangi Mahkemede Açılır ?

Babalık davası taraflardan birinin yerleşim yeri Aile Mahkemesinde açılır. Aile Mahkemesinin olmadığı yerlerde dava Asliye Hukuk Mahkemesinde açılır.

Yorum Bırakın

Bize Ulaşın

Adres: Vatan Cad. No:4 Kat:3 D:10 Avrasya İş Merkezi
Kağıthane / İstanbul.
GSM: 0(533) 417 62 66​ [email protected] Çalışma Saatleri: Pazartesi-Cuma 09.00-18.00

İletişim Sayfası                                 

Son Yazılar

isim değiştirme soyisim mahkeme nüfus müdürlüğü
İsim Değiştirme Nasıl Yapılır ? 2024
Mart 12, 2024
kiraya verenin hakları kiracı tahliye
Kiraya Verenin Hakları 2024
Şubat 12, 2024
mobbing psikolojik şiddet baskı zorbalık
Mobbing Nedir ? 2024
Şubat 11, 2024