Selimoğlu Hukuk & Danışmanlık

İddet Süresi Ne Demek ?

İddet Nedir ?

İddet kelime anlamı olarak bekleme süresi, sayma, sayılan şeyin miktarı ve adet anlamlarına gelmektedir. Hukuki anlamda iddet kelimesi evliliği boşanma ile sona eren kadının yeni bir evlilik yapabilmesi için beklemesi gereken süredir. İddet süresinin diğer adları; iddet müddeti ve bekleme süresidir. İddet müddeti içerisinde kadın yeni bir evlilik yapamaz. Kadının önceki evliliğinin boşanma ile sona ermesi ve aile mahkemesince verilen boşanma kararının kesinleşmesinden itibaren beklemesi gereken 300 (üç yüz) günlük süre iddet müddetidir.

İddet Süresi Ne Demek ?

İddet süresi 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 132. maddesinde hüküm altına alınmıştır.

Evlilik sona ermişse, kadın, evliliğin sona ermesinden başlayarak üçyüz gün geçmedikçe evlenemez. Doğurmakla süre biter. Kadının önceki evliliğinden gebe olmadığının anlaşılması veya evliliği sona eren eşlerin yeniden birbiriyle evlenmek istemeleri hâllerinde mahkeme bu süreyi kaldırır.

İlgili maddede de görüleceği üzere iddet süresi kadın için düzenlenmiş bir maddedir. Erkek için bir iddet müddeti, bekleme süresi söz konusu olmamaktadır. Kadın, eşinden boşanmış ise bu boşanma kararının kesinleşmesinden itibaren üç yüz gün beklemedikçe başka bir erkek ile evlenemeyecektir. Lakin bu durumun istisnaları mevcuttur.

İddet Müddetinin Beklenmesinde Fayda Olmayan Haller

Kural olarak kadın, boşanma kararının kesinleşmesinden itibaren üç yüz günlük süre geçmeden başka bir evlilik yapamaz. Fakat bu süreyi beklemenin faydasız olduğu haller de söz konusudur.

İddet müddetini beklemeden kadının evlenebileceği haller şunlardır:

  • Kadının doğum yapması ile üç yüz günlük iddet müddeti biter.
  • Kadının önceki evliliğinden gebe olmadığının tespit edilmesi halinde iddet müddeti beklenmez.
  • Boşanan eşlerin tekrardan birbirleriyle evlenmek istemeleri halinde de mahkeme tarafından da iddet müddeti kaldırılacaktır.

iddet süresi

İddet Süresi Nasıl Hesaplanır ?

İddet süresi kadının boşanma ile biten evliliğinin ardından tekrardan evlilik yapabilmesi için beklemesi gereken süredir. 4721 Sayılı Türk Medeni Kanununun 132. maddesinde de belirtildiği üzere kadının bekleme süresi üç yüz gündür.

Kadının boşanmadan sonra yeni bir evlilik yapabilmesi için gerekli olan üç yüz günlük bekleme süresi Aile Mahkemesi tarafından verilen boşanma kararının kesinleşmesinden itibaren işlemeye başlar.

Bir mahkeme kararı üç şekilde kesinleşebilir. Bunlar:

  1. Üst yargı merciine başvuru yolu açık olan kararlarda, başvuru süresi içerisinde başvuruda bulunulmamış olması,
  2. Mahkemenin kesin olarak verdiği, üst yargı mercii denetimi kapalı olan kararlar,
  3. Üst yargı merciine başvurulup da başvurunun reddedildiği durumlarda mahkeme kararı kesinleşmiş olacaktır.

Mahkeme kararı kesinleşmeden boşanma neticesinde kadın için ortaya çıkan iddet müddeti başlamayacaktır.

İddet Süresinin Bitmeden Kadının Evlenmesi

İddet süresinin bitmeden kadının evlenebilmesi mümkündür. Her ne kadar Türk Medeni Kanununun ilgili maddesinde kadının yeni bir evlilik yapabilmesi için üç yüz günlük iddet müddetini beklemesi gerektiği belirtilmiş olsa da iddet müddeti kesin olmayan evlenme engellerindendir.

İddet müddeti içerisinde doğan çocuğun babası önceki eştir. Aksini iddia eden eş soybağının reddi davası açmalıdır.

Kesin olmayan evlenme engelleri; bulaşıcı hastalıklar ve iddet mühdetidir. Kesin olmayan evlenme engellerinin varlığı hallerinde evlilik sona ermez. Geçerli bir evliliğin hüküm ve sonuçları doğacaktır.

Kesin evlenme engelleri; hısımlık, önceki evlilik ve akıl hastalığıdır. Bu durumda evlilik geçerli bir evliliğin hüküm ve sonuçlarını doğurmayacaktır. Evlilik olgusu hükümsüz olacaktır.

İddet Süresinin Kaldırılması Davası

İddet süresinin kaldırılması davası boşanan eşler tarafından açılabilir. Bu davaya bakmakla görevli olan mahkeme Aile Mahkemeleridir. Kadının gebe olmadığının tespit edilmesi, kadının doğum yapması, boşanılan eş ile tekrardan evlenilmesi hallerinde mahkeme iddet müddetinin kaldırılmasına karar verecektir.

İddet Süresi Yargıtay Kararı

Yargıtay’ın 2. Hukuk Dairesinin 2021/8858 E. 2021/8938 K. sayılı 30.11.2021 tarihli kararında aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur:

Dosya kapsamından; davacı kadının Ilgın Asliye Hukuk Mahkemesinin (Aile Mahkemesi Sıfatıyla) 2019/321 Esas, 2021/402 Karar sayılı ilamı ile boşandığı, kararın 08.09.2021 tarihinde kesinleşerek nüfusa tescil edildiği, davacı kadının eldeki davayı kanunun ön gördüğü üç yüz günlük süre henüz dolmadan 28.09.2021 tarihinde açtığı anlaşılmaktadır. Davacı kadın hakkında düzenlenen ve dosya içerisinde bulunan Denizli Devlet Hastanesinin 01.10.2021 tarihli sağlık raporuna göre davacı kadının gebe olduğu ve 01.10.2021 tarihli duruşmada davacı kadının, boşandığı eşinden başka biri ile evlenmek istediğini beyan ettiği, bu nedenle Türk Medeni Kanunu’nun 132 nci maddesi koşullarının somut olayda davacı kadın yararına gerçekleşmediği sabittir. O halde mahkemece davanın reddine karar verilmesi gerekirken, davanın kabulüne karar verilmesi usul ve kanuna aykırı bulunmuştur.

SONUÇ: Adalet Bakanlığı’nın, Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 363/1 inci maddesine dayalı kanun yararına bozma isteğinin yukarıda açıklanan sebeple kabulü ile hükmün sonuca etkili olmamak üzere BOZULMASINA..

 

Sonuç

İddet süresi 4721 Sayılı Türk Medeni Kanununun 132. maddesinde düzenlenmiştir. Bu düzenlenme ile boşanan kadının yeniden evlenebilmesi için üç yüz günlük bir süre beklemesi gerektiği belirtilmiştir. Kanun tarafından belirlenen bu süre içerisinde kural olarak kadın yeni bir evlilik yapamaz. Bu süre beklenmeden bir şekilde kadın evlilik yapmış ise evlilik geçerli bir evliliğin hüküm ve sonuçlarını doğurur, iptal edilemez. Lakin iddet müddeti, kesin olmayan evlenme engellerinden biridir.

İddet süresinin beklenmediği, mahkeme tarafından kaldırıldığı haller de mevcuttur. Bunlar; kadının hamile olmadığının tespit edilmesi, kadının doğum yapması ve boşanılan önceki eş ile tekrardan evlenilmesi halleridir.

İddet Süresi Ne Demek ?

İddet süresi boşanma ile sonuçlanan bir evlilik sonucunda kadının bir başkasıyla yeniden evlenebilmesi için beklemesi gereken üç yüz günlük süredir. Kesin olmayan evlenme engellerinden biri olup TMK 132. maddesinde düzenlenmiştir.

İddet Süresi Nasıl Hesaplanır ?

İddet süresi boşanma halinde kadının yeni bir evlilik yapabilmesi için beklemesi gereken süredir. Bu süre verilen boşanma kararının kesinleşmesi ile işlemeye başlayacaktır.

Yorum Bırakın

Bize Ulaşın

Adres: Vatan Cad. No:4 Kat:3 D:10 Avrasya İş Merkezi
Kağıthane / İstanbul.
GSM: 0(533) 417 62 66​ [email protected] Çalışma Saatleri: Pazartesi-Cuma 09.00-18.00

İletişim Sayfası                                 

Son Yazılar

isim değiştirme soyisim mahkeme nüfus müdürlüğü
İsim Değiştirme Nasıl Yapılır ? 2024
Mart 12, 2024
kiraya verenin hakları kiracı tahliye
Kiraya Verenin Hakları 2024
Şubat 12, 2024
mobbing psikolojik şiddet baskı zorbalık
Mobbing Nedir ? 2024
Şubat 11, 2024