Selimoğlu Hukuk & Danışmanlık

TCK 220 Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma

TCK 220 Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma

TCK 220 suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçunu düzenlemiştir. 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun 220. maddesi sekiz fıkradan oluşmakta olup aşağıdaki şekilde hüküm altına alınmıştır:

(1) Kanunun suç saydığı fiilleri işlemek amacıyla örgüt kuranlar veya yönetenler, örgütün yapısı, sahip bulunduğu üye sayısı ile araç ve gereç bakımından amaç suçları işlemeye elverişli olması halinde, dört yıldan sekiz yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Ancak, örgütün varlığı için üye sayısının en az üç kişi olması gerekir.

(2) Suç işlemek amacıyla kurulmuş olan örgüte üye olanlar, iki yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(3) Örgütün silahlı olması halinde, yukarıdaki fıkralara göre verilecek ceza dörtte birinden yarısına kadar artırılır.

(4) Örgütün faaliyeti çerçevesinde suç işlenmesi halinde, ayrıca bu suçlardan dolayı da cezaya hükmolunur.

(5) Örgüt yöneticileri, örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenen bütün suçlardan dolayı ayrıca fail olarak cezalandırılır.

(6) (Değişik: 2/7/2012 – 6352/85 md.) Örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleyen kişi, ayrıca örgüte üye olmak suçundan da cezalandırılır. Örgüte üye olmak suçundan dolayı verilecek ceza yarısına kadar indirilebilir.(Ek cümle: 11/4/2013-6459/11 md.) Bu fıkra hükmü sadece silahlı örgütler hakkında uygulanır.

(7) (Değişik: 2/7/2012 – 6352/85 md.) Örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte, örgüte bilerek ve isteyerek yardım eden kişi, örgüt üyesi olarak cezalandırılır. Örgüt üyeliğinden dolayı verilecek ceza, yapılan yardımın niteliğine göre üçte birine kadar indirilebilir.

(8) Örgütün cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini meşru gösterecek veya övecek ya da bu yöntemlere başvurmayı teşvik edecek şekilde propagandasını yapan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Bu suçun basın ve yayın yolu ile işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır.

Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma Suçu Hakkında Kısa Bir Yorum

TCK 220 suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçunu hüküm altına almıştır. Suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçu 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunun “Topluma Karşı Suçlar” başlıklı üçüncü kısmın beşinci bölümünde “Kamu Barışına Karşı Suçlar” başlığı altında kendine yer bulmuştur.

Suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçunun temel halinin işlenmesi durumunda faillere dört yıldan sekiz yıla kadar hapis cezası verilir. Suç örgütüne üye olan kişiye iki yıldan dört yıla kadar hapis cezası verilir. Örgütün silahlı olması halinde verilecek olan cezalar dörtte birinden yarısına kadar artırılabilecektir. Örgüt faaliyetleri sırasında ayrıca bir suç işlenmesi halinde ise yine bu suçtan da kişi yargılanacak ve hakkında cezaya hükmedilecektir.

Kişi her ne kadar örgüte üye olmasa da örgüt adına suç işlerse örgüt üyeliğinden de cezalandırılacaktır. Yine örgüte dahil olmamakla birlikte örgüte yardım eden kişi örgüt üyeliğinden yargılanır. Bu durumda verilecek olan ceza üçte birine kadar indirilebilir.

TCK 220 Suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçu şikayete tabi suçlardan değildir. Şikayet olmaksızın savcılık resen harekete geçerek fail hakkında soruşturma başlatabilecektir. Cumhuriyet Savcısı yapmış olduğu soruşturma neticesinde yeterli delile ulaşılırsa iddianame düzenleyerek görevli mahkemeye gönderir. Görevli mahkemenin iddianameyi kabul etmesiyle beraber kovuşturma aşamasına geçilir.

tck 220

Suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçunu işleyen kişiye iki yıl veya daha az hapis cezası verilmesi ve failin de rızası olması halinde mahkeme tarafından hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilebilecektir. Failin rızası olmadan hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmişse, bu karara karşı üst yargı merciine başvuru yapılabilir.

Sanığa iki yıldan az hapis cezası verilmesi halinde hapis cezası ertelenebilir. Hapis cezasının ertelenebilmesi için gereken diğer şartlar ise şunlardır:

  • Kasıtlı bir suçtan dolayı sanığın daha önceden üç aydan fazla bir hapis cezası almamış olması,
  • Mevcut suçun yargılaması esnasında sanığın hal ve hareketlerinden bir daha suç işlemeyeceğine mahkeme tarafından kanaat getirilmiş olması.

Suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçunun işlenmesi ve şartların varlığı halinde failin cezasının ertelenmesine karar verilebilir. Sanığın hal ve hareketlerinin değerlendirilmesi konusunda takdir hakkı mahkemeye verilmiştir.

TCK 220 Yargıtay Kararı

TCK 220 e göre Yargıtay 16. Ceza Dairesinin 2017/3407 E., 2018/1288 K. 27.03.2018 tarihli kararında aşağıdaki gibi hüküm kurulmuştur:

Sanıklar …, … ve … yönünden yapılan incelemede;
TCK’nın 220. maddesinde düzenlenen “suç işlemek amacıyla örgüt kurma” suçunun işlendiğinin ve örgütün varlığının kabul edilebilmesi için; üye sayısının en az üç kişi olması, üyeler arasında soyut bir birleşme değil gevşek de olsa hiyerarşik bir ilişkinin bulunması, suç işlenmese bile suç işlemek amacı etrafında fiili bir birleşmenin olması, niteliği itibariyle devamlılık göstermesi; örgütün yapısı, sahip bulunduğu üye sayısı ile araç ve gereç bakımından, amaçlanan suçları işlemeye elverişli olması gerekir.

Somut olaya bakıldığında; sanıkların örgüt oluşturmak için sayısal yeterlikte oldukları, sanık …’ın yönetiminde hiyerarşik bir ilişki içinde bulunan sanıklar arasında işbölümü olduğu, suç işleme iradelerinde devamlılık bulunduğu ve amaçlanan suçun işlenmesine elverişli araç ve gereçlere sahip oldukları anlaşıldığından; sanık …’ın “Suç işlemek amacıyla örgüt kurma”; sanıklar …, … ve …’in “Suç işlemek amacıyla kurulmuş olan örgüte üye olma” suçunu işlediklerinin sabit olduğu gözetilmeden sanıkların mahkumiyetleri yerine beraatlerine karar verilmesi,

Bozmayı gerektirmiş, Cumhuriyet savcısının temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı BOZULMASINA..

Yorum Bırakın

Bize Ulaşın

Adres: Vatan Cad. No:4 Kat:3 D:10 Avrasya İş Merkezi
Kağıthane / İstanbul.
GSM: 0(533) 417 62 66​ [email protected] Çalışma Saatleri: Pazartesi-Cuma 09.00-18.00

İletişim Sayfası                                 

Son Yazılar

isim değiştirme soyisim mahkeme nüfus müdürlüğü
İsim Değiştirme Nasıl Yapılır ? 2024
Mart 12, 2024
kiraya verenin hakları kiracı tahliye
Kiraya Verenin Hakları 2024
Şubat 12, 2024
mobbing psikolojik şiddet baskı zorbalık
Mobbing Nedir ? 2024
Şubat 11, 2024