Selimoğlu Hukuk & Danışmanlık

TCK 209 Açığa İmzanın Kötüye Kullanılması

TCK 209 Açığa İmzanın Kötüye Kullanılması

TCK 209 açığa imzanın kötüye kullanılması suçunu düzenlemiştir. 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun 209. maddesi iki fıkradan oluşmakta olup aşağıdaki şekilde hüküm altına alınmıştır:

(1) Belirli bir tarzda doldurulup kullanılmak üzere kendisine teslim olunan imzalı ve kısmen veya tamamen boş bir kağıdı, verilme nedeninden farklı bir şekilde dolduran kişi, şikayet üzerine, üç aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(2) İmzalı ve kısmen veya tamamen boş bir kağıdı hukuka aykırı olarak ele geçirip veya elde bulundurup da hukuki sonuç doğuracak şekilde dolduran kişi, belgede sahtecilik hükümlerine göre cezalandırılır.

Açığa İmzanın Kötüye Kullanılması Suçu Hakkında Kısa Bir Yorum

TCK 209 açığa imzanın kötüye kullanılması suçunu hüküm altına almıştır. Açığa imzanın kötüye kullanılması suçu 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunun “Toplu Karşı Suçlar” başlıklı üçüncü kısmın dördüncü bölümünde “Kamu Güvenine Karşı Suçlar” başlığı altında kendine yer bulmuştur.

Açığa imzanın kötüye kullanılması suçunun işlenmesi halinde faile üç aydan bir yıla kadar hapis cezası verilir.  Özgü suçlardan değildir, suçun faili herkes olabilir.

Seçimlik hareketli suçlardan biri olan açığa imzanın kötüye kullanılması suçu aşağıdaki şekillerden biriyle işlenebilir:

  • İmzalı boş kağıdı anlaşmaya aykırı doldurmak,
  • İmzalı kısmen boş kağıdı veriliş nedeninden farklı şekilde doldurmak.

İmzalı tamamen veya kısmen boş kağıdın zorla ele geçirilerek hukuk aleminde sonuç doğurabilecek şekilde doldurulması halinde ise belgede sahtecilik suçu oluşacaktır.

TCK 209 Açığa imzanın kötüye kullanılması suçu şikayete bağlı suçlardan biridir. Şikayete bağlı suçlar hakkında soruşturma, kovuşturma yapılabilmesi için mağdurun şikayeti gereklidir. Mağdurun şikayeti olmadan suçun cezalandırılabilmesi mümkün değildir. Suç fiilini ve failini öğrenmesinden itibaren altı ay içerisinde mağdur ilgili mercilere başvurarak şikayette bulunmalıdır. Altı ay sonra yapılan şikayet bir sonuç doğurmayacak lakin zamanaşımı söz konusu olacaktır.

tck 209

Açığa imzanın kötüye kullanılması suçunu işleyen kişiye iki yıl veya daha az hapis cezası verilmesi ve failin de rızası olması halinde mahkeme tarafından hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilebilecektir. Failin rızası olmadan hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmişse, bu karara karşı üst yargı merciine başvuru yapılabilir.

Sanığa iki yıldan az hapis cezası verilmesi halinde hapis cezası ertelenebilir. Hapis cezasının ertelenebilmesi için gereken diğer şartlar ise şunlardır:

  • Kasıtlı bir suçtan dolayı sanığın daha önceden üç aydan fazla bir hapis cezası almamış olması,
  • Mevcut suçun yargılaması esnasında sanığın hal ve hareketlerinden bir daha suç işlemeyeceğine mahkeme tarafından kanaat getirilmiş olması.

Açığa imzanın kötüye kullanılması suçunun işlenmesi ve şartların varlığı halinde failin cezasının ertelenmesine karar verilebilir. Sanığın hal ve hareketlerinin değerlendirilmesi konusunda takdir hakkı mahkemeye verilmiştir.

TCK 209 Yargıtay Kararı

TCK 209 a göre Yargıtay 11. Ceza Dairesinin 2017/4989 E., 2017/7888 K. 16.11.2017 tarihli kararında aşağıdaki gibi hüküm kurulmuştur:

Sanık hakkında, katılandan haricen satın aldığı arazi hisselerine karşılık katılana ödediği paraların teminatı olarak katılan tarafından imzalanmış boş senedi iade etmeyerek doldurup icraya koymak suretiyle açığa imzanın kötüye kullanılması suçunu işlediği iddiasıyla açılan kamu davasında; açığa atılan imzanın kötüye kullanılması suçunun soruşturulmasının şikayete tabi olması, 5237 sayılı TCK’nın 73/2. maddesinde, şikayet süresinin fiilin ve failin öğrenilmesinden itibaren

başlayacağının belirtilmesi karşısında; sanık tarafından suça konu senede dayanılarak katılan aleyhine 06.12.2012 tarihinde icra takibinin yapıldığı, katılana ödeme emrinin usulüne uygun olarak 07.12.2012 tarihinde tebliğ edildiği ve katılanın bu tarih itibariyle fiil ve failden haberdar olduğunun kabul edilmesi gerektiği anlaşılmakla, tebliğnamede bu yönde bozma isteyen düşünceye iştirak edilmemiştir.

Yapılan yargılama sonucunda, açığa imzanın kötüye kullanılması suçundan açılan kamu davasının şikayetin süresinden sonra olması nedeniyle CMK’nın 223/8. maddesi uyarınca kamu davasının düşürülmesi gerektiği dosya içeriğine uygun şekilde gerekçeleri gösterilerek mahkemece kabul ve takdir kılınmış olduğundan katılanın temyiz itirazlarının reddiyle hükmün ONANMASINA..

Yorum Bırakın

Bize Ulaşın

Adres: Vatan Cad. No:4 Kat:3 D:10 Avrasya İş Merkezi
Kağıthane / İstanbul.
GSM: 0(533) 417 62 66​ [email protected] Çalışma Saatleri: Pazartesi-Cuma 09.00-18.00

İletişim Sayfası                                 

Son Yazılar

isim değiştirme soyisim mahkeme nüfus müdürlüğü
İsim Değiştirme Nasıl Yapılır ? 2024
Mart 12, 2024
kiraya verenin hakları kiracı tahliye
Kiraya Verenin Hakları 2024
Şubat 12, 2024
mobbing psikolojik şiddet baskı zorbalık
Mobbing Nedir ? 2024
Şubat 11, 2024