Selimoğlu Hukuk & Danışmanlık

TCK 185 Zehirli Madde Katma

TCK 185 zehirli madde katma suçunu düzenlemiştir. 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun 185. maddesi altı fıkradan oluşmakta olup aşağıdaki şekilde hüküm altına alınmıştır:

(1) İçilecek sulara veya yenilecek veya içilecek veya kullanılacak veya tüketilecek her çeşit besin veya şeylere zehir katarak veya başka suretlerle bunları bozarak kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşüren kimseye iki yıldan onbeş yıla kadar hapis cezası verilir.

(2) Yukarıdaki fıkrada belirtilen fiillerin dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı olarak işlenmesi halinde, üç aydan bir yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

Zehirli Madde Katma Suçu Hakkında Kısa Bir Yorum

TCK 185 zehirli madde katma suçunu hüküm altına almıştır. Zehirli madde katma suçu 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunun “Toplu Karşı Suçlar” başlıklı üçüncü kısmın üçüncü bölümünde “Kamunun Sağlığına Karşı Suçlar” başlığı altında kendine yer bulmuştur.

Zehirli madde katma suçunun temel halinin işlenmesi halinde faile iki yıldan on beş yıla kadar hapis cezası verilir. Zehirli madde katma suçunun taksirle işlenmesi ise suç failine üç aydan bir yıla kadar hapis cezası verilir. Gıdaları bozmak veya gıdalara zehir katmak sureti ile suç işlenir. İlgili maddenin ikinci maddesinde de belirtildiği üzere işbu suçun taksirli hali cezalandırılmaktadır. Özgü suçlardan değildir, suçun faili ve mağduru herkes olabilir.

Zehirli madde katma suçu şikayete tabi suçlardan değildir. Şikayet olmaksızın savcılık resen harekete geçerek fail hakkında soruşturma başlatabilecektir. Cumhuriyet Savcısı yapmış olduğu soruşturma neticesinde yeterli delile ulaşılırsa iddianame düzenleyerek görevli mahkemeye gönderir. Görevli mahkemenin iddianameyi kabul etmesiyle beraber kovuşturma aşamasına geçilir.

tck 185

Zehirli madde katma suçunu işleyen kişiye iki yıl veya daha az hapis cezası verilmesi ve failin de rızası olması halinde mahkeme tarafından hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilebilecektir. Failin rızası olmadan hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmişse, bu karara karşı üst yargı merciine başvuru yapılabilir.

Sanığa iki yıldan az hapis cezası verilmesi halinde hapis cezası ertelenebilir. Hapis cezasının ertelenebilmesi için gereken diğer şartlar ise şunlardır:

  • Kasıtlı bir suçtan dolayı sanığın daha önceden üç aydan fazla bir hapis cezası almamış olması,
  • Mevcut suçun yargılaması esnasında sanığın hal ve hareketlerinden bir daha suç işlemeyeceğine mahkeme tarafından kanaat getirilmiş olması.

Zehirli madde katma suçunun işlenmesi ve şartların varlığı halinde failin cezasının ertelenmesine karar verilebilir.

TCK 185 Yargıtay Kararı

Yargıtay 20. Ceza Dairesinin 2015/14342 E., 2016/2193 K. 19.04.2016 tarihli kararında aşağıdaki gibi hüküm kurulmuştur:

Sanık hakkında 5237 sayılı TCK’nın 185. maddesi kapsamında zehirli madde katma suçundan dolayı dava açıldığı gözetilerek gerekçeli kararda delillerin takdir ve değerlendirilmesinin yapılması suretiyle suçun sübut ve vasfı tayin edilerek, 5179 sayılı Kanunu yürürlükten kaldıran 5996 sayılı Kanunun ilgili maddeleri de gözetilerek sonucuna göre tek hüküm kurulması gerekirken, isnat edilen tek olan fiilin ikiye bölünmesi suretiyle zehirli madde katma suçundan beraat kararı verildikten sonra, sanığın eyleminin kabahat olarak değerlendirilmesi sonucu hakkında idari yaptırım kararı verilmesi suretiyle hükmün karıştırılması,

Kanuna aykırı, sanık ve Cumhuriyet savcısının temyiz itirazları bu nedenle yerinde görüldüğünden, hükmün BOZULMASINA..

Yorum Bırakın

Bize Ulaşın

Adres: Vatan Cad. No:4 Kat:3 D:10 Avrasya İş Merkezi
Kağıthane / İstanbul.
GSM: 0(533) 417 62 66​ [email protected] Çalışma Saatleri: Pazartesi-Cuma 09.00-18.00

İletişim Sayfası                                 

Son Yazılar

isim değiştirme soyisim mahkeme nüfus müdürlüğü
İsim Değiştirme Nasıl Yapılır ? 2024
Mart 12, 2024
kiraya verenin hakları kiracı tahliye
Kiraya Verenin Hakları 2024
Şubat 12, 2024
mobbing psikolojik şiddet baskı zorbalık
Mobbing Nedir ? 2024
Şubat 11, 2024