Selimoğlu Hukuk & Danışmanlık

TCK 184 İmar Kirliliğine Neden Olma

TCK 184 İmar Kirliliğine Neden Olma

TCK 184 imar kirliliğine neden olma suçunu düzenlemiştir. 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun 184. maddesi altı fıkradan oluşmakta olup aşağıdaki şekilde hüküm altına alınmıştır:

(1) Yapı ruhsatiyesi alınmadan veya ruhsata aykırı olarak bina yapan veya yaptıran kişi, bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(2) Yapı ruhsatiyesi olmadan başlatılan inşaatlar dolayısıyla kurulan şantiyelere elektrik, su veya telefon bağlantısı yapılmasına müsaade eden kişi, yukarıdaki fıkra hükmüne göre cezalandırılır.

(3) Yapı kullanma izni alınmamış binalarda herhangi bir sınai faaliyetin icrasına müsaade eden kişi iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(4) Üçüncü fıkra hariç, bu madde hükümleri ancak belediye sınırları içinde veya özel imar rejimine tabi yerlerde uygulanır.

(5) Kişinin, ruhsatsız ya da ruhsata aykırı olarak yaptığı veya yaptırdığı binayı imar planına ve ruhsatına uygun hale getirmesi halinde, bir ve ikinci fıkra hükümleri gereğince kamu davası açılmaz, açılmış olan kamu davası düşer, mahkum olunan ceza bütün sonuçlarıyla ortadan kalkar.

(6) (Ek: 29/6/2005 – 5377/21 md.) İkinci ve üçüncü fıkra hükümleri, 12 Ekim 2004 tarihinden önce yapılmış yapılarla ilgili olarak uygulanmaz.

İmar Kirliliğine Neden Olma Suçu Hakkında Kısa Bir Yorum

TCK 184 imar kirliliğine neden olma suçunu hüküm altına almıştır. İmar kirliliğine neden olma suçu 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunun “Toplu Karşı Suçlar” başlıklı üçüncü kısmın ikinci bölümünde “Çevreye Karşı Suçlar” başlığı altında kendine yer bulmuştur.

İmar kirliliğine neden olma suçunun temel halinin işlenmesi halinde faile bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası verilir. Yapı kullanma izni olmayan binalarda sınai faaliyetin icrasına izin veren kişiye verilecek hapis cezası iki yıldan aşağı olamaz. Bu durumda faile verilecek olan cezanın üst sınırı beş yıldır. Özgü suçlardan değildir, faili ve mağduru herkes olabilir.

İmar kirliliğine neden olma suçu şikayete tabi suçlardan değildir. Şikayet olmaksızın savcılık resen harekete geçerek fail hakkında soruşturma başlatabilecektir. Cumhuriyet Savcısı yapmış olduğu soruşturma neticesinde yeterli delile ulaşılırsa iddianame düzenleyerek görevli mahkemeye gönderir. Görevli mahkemenin iddianameyi kabul etmesiyle beraber kovuşturma aşamasına geçilir.

tck 184

İmar kirliliğine neden olma suçunu işleyen kişiye iki yıl veya daha az hapis cezası verilmesi ve failin de rızası olması halinde mahkeme tarafından hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilebilecektir. Failin rızası olmadan hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmişse, bu karara karşı üst yargı merciine başvuru yapılabilir.

Sanığa iki yıldan az hapis cezası verilmesi halinde hapis cezası ertelenebilir. Hapis cezasının ertelenebilmesi için gereken diğer şartlar ise şunlardır:

  • Kasıtlı bir suçtan dolayı sanığın daha önceden üç aydan fazla bir hapis cezası almamış olması,
  • Mevcut suçun yargılaması esnasında sanığın hal ve hareketlerinden bir daha suç işlemeyeceğine mahkeme tarafından kanaat getirilmiş olması.

İmar kirliliğine neden olma suçunun işlenmesi ve şartların varlığı halinde failin cezasının ertelenmesine karar verilebilir.

TCK 184 Yargıtay Kararı

Yargıtay 12. Ceza Dairesinin 2014/20111 E., 2016/866 K. 21.01.2016 tarihli kararında aşağıdaki gibi hüküm kurulmuştur:

kentsel sit alanı içerisinde izin almaksızın inşai müdahale gerçekleştirdiği iddiasıyla sanık hakkında hem 2863 sayılı Kanuna aykırılık hem de imar kirliliğine neden olma suçundan dava açıldığı, yapılan yargılama sonunda 25/10/2011 tarihli karar ile, 2863 sayılı Kanuna aykırılık suçundan hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilirken, imar kirliliğine neden olma suçundan davanın düşmesine hükmedildiği, sanık müdafii ile katılan … Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu vekilinin itirazları üzerine … Ağır Ceza Mahkemesi’nin 20/01/2012 tarih ve 2012/31 değişik iş sayılı

kararı ile itiraz istemleri kabul edilerek, 2863 sayılı Kanuna aykırılık suçundan sanık hakkında verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararının kaldırıldığı, Uyap sisteminde mevcut 09/02/2012 tarihli “Uyap Uygulamaları Düzeltme Talep Formu”nda, hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı yönünden yeniden esas alabilmesi için dosyanın kapalı konuma getirilmesi gerektiğinin belirtildiği, dolayısıyla dava dosyasının, imar kirliliğine neden olma suçundan tesis edilen hükmün temyiz incelemesi için Yargıtay’a gönderildiği; buna karşılık, 2863 sayılı Kanuna aykırılık

suçu açısından ise yeni bir esas numarası aldığı, sanık tarafından gerçekleştirilen eylem bir bütün halinde değerlendirilerek, “özel normun önceliği ilkesi” ne göre sadece 2863 sayılı Kanuna aykırılık suçundan hüküm tesis edilip, imar kirliliğine neden olma suçundan karar verilmesine yer olmadığına karar verilmesi gerektiği, sözü edilen değerlendirmenin yapılabilmesi için de, hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararının kaldırılmasından sonra 2863 sayılı Kanuna aykırılık suçundan sanık

hakkında ne tür bir karar verildiğine vakıf olunmasında zorunluluk bulunduğu anlaşılmakla; anılan suç yönünden yeni bir esasa kaydedilen dava dosyasının akıbeti araştırılarak hangi aşamada olduğu, sonuçlanıp sonuçlanmadığı, sonuçlanmış ise hangi karar ile ne şekilde kesinleştiği hususundaki bilgi ve belgeler eklendikten sonra gönderilmesinin temini için dosyanın Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına TEVDİİNE..

Yorum Bırakın

Bize Ulaşın

Adres: Vatan Cad. No:4 Kat:3 D:10 Avrasya İş Merkezi
Kağıthane / İstanbul.
GSM: 0(533) 417 62 66​ [email protected] Çalışma Saatleri: Pazartesi-Cuma 09.00-18.00

İletişim Sayfası                                 

Son Yazılar

isim değiştirme soyisim mahkeme nüfus müdürlüğü
İsim Değiştirme Nasıl Yapılır ? 2024
Mart 12, 2024
kiraya verenin hakları kiracı tahliye
Kiraya Verenin Hakları 2024
Şubat 12, 2024
mobbing psikolojik şiddet baskı zorbalık
Mobbing Nedir ? 2024
Şubat 11, 2024