Selimoğlu Hukuk & Danışmanlık

TCK 116 Konut Dokunulmazlığının İhlali

TCK 116 Konut Dokunulmazlığının İhlali

TCK 116 konut dokunulmazlığının ihlali suçunu düzenlemiştir. 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun 116. maddesi dört fıkradan oluşmakta olup aşağıdaki şekilde hüküm altına alınmıştır:

(1) Bir kimsenin konutuna, konutunun eklentilerine rızasına aykırı olarak giren veya rıza ile girdikten sonra buradan çıkmayan kişi, mağdurun şikayeti üzerine, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(2) (Değişik: 31/3/2005 – 5328/8 md.) Birinci fıkra kapsamına giren fiillerin, açık bir rızaya gerek duyulmaksızın girilmesi mutat olan yerler dışında kalan işyerleri ve eklentileri hakkında işlenmesi hâlinde, mağdurun şikâyeti üzerine altı aydan bir yıla kadar hapis veya adlî para cezasına hükmolunur.

(3) (Değişik: 31/3/2005 – 5328/8 md.) Evlilik birliğinde aile bireylerinden ya da konutun veya işyerinin birden fazla kişi tarafından ortak kullanılması durumunda, bu kişilerden birinin rızası varsa, yukarıdaki fıkralar hükümleri uygulanmaz. Ancak bunun için rıza açıklamasının meşru bir amaca yönelik olması gerekir.

(4) Fiilin, cebir veya tehdit kullanılmak suretiyle ya da gece vakti işlenmesi halinde, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

TCK 116 Konut Dokunulmazlığının İhlali Suçu Hakkında Kısa Bir Yorum

TCK 116 konut dokunulmazlığının ihlali suçunu hüküm altına almıştır. Konut dokunulmazlığının ihlali suçu 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunun “Kişilere Karşı Suçlar” başlıklı ikinci kısmın yedinci bölümünde “Hürriyete Karşı Suçlar” başlığı altında kendine yer bulmuştur.

Konut dokunulmazlığının ihlali suçunun temel halinin işlenmesi halinde faile altı aydan iki yıla kadar hapis cezası verilecektir. Suçun gece vakti işlenmesi ise nitelikli hali oluşturur ve bu durumda faile verilecek olan ceza bir yıldan üç yıla kadar olacaktır.

Konut dokunulmazlığının ihlali suçu şikayete tabi suçlardandır. Şikayet olmaksızın savcılık resen harekete geçerek fail hakkında soruşturma başlatamayacaktır. Mağdurun şikayet süresi faili ve fiili öğrenmeden itibaren başlar. Bu andan itibaren altı ay içerisinde ilgili Cumhuriyet Savcılığına giderek şikayette bulunmalıdır. Şikayeti alan savcılık derhal şüpheli hakkında soruşturma başlatır. Soruşturma neticesinde yeterli delile ulaşılırsa iddianame düzenleyerek görevli mahkemeye gönderir. Görevli mahkemenin iddianameyi kabul etmesiyle beraber kovuşturma aşamasına geçilir.

Mağdur şikayetini soruşturma aşamasında geri alırsa ilgili savcılık tarafından soruşturmaya yer olmadığına ilişkin karar verilir. Dava açıldıktan, kovuşturma aşamasına geçildikten sonra mağdurun şikayetini geri alması halinde yargılamaya devam edilemeyecek mahkeme tarafından davanın düşmesine karar verilecektir. Mağdur şikayetini geri alması halinde aynı suç ve aynı fail hakkında tekrardan şikayetçi olamayacaktır.

Konut dokunulmazlığının ihlali suçunu işleyen faile iki yıl veya daha az hapis cezası verilmesi ve failin de rızası olması halinde mahkeme tarafından hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilebilecektir. Failin rızası olmadan hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmişse, bu karara karşı üst yargı merciine başvuru yapılabilir.

tck 116

Sanığa iki yıldan az hapis cezası verilmesi halinde hapis cezası ertelenebilir. Hapis cezasının ertelenebilmesi için gereken diğer şartlar ise şunlardır:

  • Kasıtlı bir suçtan dolayı sanığın daha önceden üç aydan fazla bir hapis cezası almamış olması,
  • Mevcut suçun yargılaması esnasında sanığın hal ve hareketlerinden bir daha suç işlemeyeceğine mahkeme tarafından kanaat getirilmiş olması.

Konut dokunulmazlığının ihlali suçunun işlenmesi ve şartların varlığı halinde failin cezasının ertelenmesine karar verilebilir.

TCK 116 Yargıtay Kararı

Yargıtay 13. Ceza Dairesinin 2020/2327 E., 2020/4377 K. 18.03.2020 tarihli kararında aşağıdaki gibi hüküm kurulmuştur:

Sanık hakkında mağdur …’a karşı konut dokunulmazlığının ihlali ve mala zarar verme suçlarından, mağdur …’a karşı konut dokunulmazlığının ihlali suçlarından kamu davası açıldığı, yapılan yargılama neticesinde sanık hakkında mala zarar verme ve konut dokunulmazlığının ihlali suçlarından şikayet yokluğu nedeniyle düşme kararı verildiği, gece vakti konut dokunulmazlığının ihlali suçundan dolayı soruşturma ve kovuşturma yapılabilmesi için şikayet aranmayacağı nazara alınmaksızın, mağdurların

şikayetinden vazgeçtiği gerekçesiyle yazılı şekilde sanık hakkında konut dokunulmazlığının ihlali suçlarından düşme kararı verilmesi ve hükümden sonrayürürlüğe giren 6763 sayılı Kanun’un 34. maddesiyle değişik 5271 sayılı CMK’nın 253. maddesi ve maddeye eklenen fıkraya göre uzlaştırma kapsamına alınması karşısında, konut dokunulmazlığının ihlali suçunun uzlaşmaya tabi hale geldiği anlaşılmakla, anılan Kanunun 35. maddesiyle değişik CMK’nın 254. maddesi uyarınca

uzlaşma hükümlerinin uygulanması ve sanığın hukuki durumunun yeniden değerlendirilmesi zorunluluğunun gözetilmemesi,

Bozmayı gerektirmiş, o yer Cumhuriyet Savcısı ve üst Cumhuriyet Savcısının temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, hükümlerin açıklanan nedenle tebliğnameye uygun olarak BOZULMASINA..

Yorum Bırakın

Bize Ulaşın

Adres: Vatan Cad. No:4 Kat:3 D:10 Avrasya İş Merkezi
Kağıthane / İstanbul.
GSM: 0(533) 417 62 66​ [email protected] Çalışma Saatleri: Pazartesi-Cuma 09.00-18.00

İletişim Sayfası                                 

Son Yazılar

isim değiştirme soyisim mahkeme nüfus müdürlüğü
İsim Değiştirme Nasıl Yapılır ? 2024
Mart 12, 2024
kiraya verenin hakları kiracı tahliye
Kiraya Verenin Hakları 2024
Şubat 12, 2024
mobbing psikolojik şiddet baskı zorbalık
Mobbing Nedir ? 2024
Şubat 11, 2024