Selimoğlu Hukuk & Danışmanlık

TCK 113 Kamu Hizmetlerinden Yararlanma Hakkının Engellenmesi

TCK 113 Kamu Hizmetlerinden Yararlanma Hakkının Engellenmesi

TCK 113 kamu hizmetlerinden yararlanma hakkının engellenmesi suçunu düzenlemiştir. 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun 113. maddesi iki fıkradan oluşmakta olup aşağıdaki şekilde hüküm altına alınmıştır:

(1) Cebir veya tehdit kullanılarak ya da hukuka aykırı başka bir davranışla;

a) Bir kamu faaliyetinin yürütülmesine,

b) Kamu kurumlarında veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarında verilen ya da kamu makamlarının verdiği izne dayalı olarak sunulan hizmetlerden yararlanılmasına,

engel olunması hâlinde, fail hakkında iki yıldan beş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

(2) (Ek:12/5/2022-7406/7 md.) Suçun konusunun sağlık hizmeti olması hâlinde, verilecek ceza altıda biri oranına kadar artırılır.

TCK 113 Eğitim ve Öğretim Hakkının Engellenmesi Suçu Hakkında Kısa Bir Yorum

TCK 113 kamu hizmetlerinden yararlanma hakkının engellenmesi suçunu hüküm altına almıştır. Eğitim ve öğretim hakkının engellenmesi suçu 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunun “Kişilere Karşı Suçlar” başlıklı ikinci kısmın yedinci bölümünde “Hürriyete Karşı Suçlar” başlığı altında kendine yer bulmuştur.

Kamu hizmetlerinden yararlanma hakkının engellenmesi suçunun işlenmesi halinde faile iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası verilecektir. Kamu hizmetlerinden yararlanma hakkının engellenmesi suçu seçimlik hareketli suçlardan biridir.

Aşağıda belirtilen hususlardan birine cebir veya tehdit ile sebebiyet veren kişi işbu suçun faili olacaktır:

  • Bir kamu faaliyetinin yürütülmesinin engellenmesi,
  • Kamu tarafından sunulan hizmetlerden faydalanılmasının engellenmesi.

Bu suç sağlık hizmetlerinin engellenmesi hususunda işlenir ise faile verilecek olan ceza altıda bir oranına kadar artırılacaktır.

Kamu hizmetlerinden yararlanma hakkının engellenmesi suçu şikayete tabi suçlardan değildir. Şikayet olmaksızın savcılık resen harekete geçerek fail hakkında soruşturma başlatabilecektir. Cumhuriyet Savcısı yapmış olduğu soruşturma neticesinde yeterli delile ulaşılırsa iddianame düzenleyerek görevli mahkemeye gönderir. Görevli mahkemenin iddianameyi kabul etmesiyle beraber kovuşturma aşamasına geçilir.

tck 113

Kamu hizmetlerinden yararlanma hakkının engellenmesi suçunu işleyen faile iki yıl veya daha az hapis cezası verilmesi ve failin de rızası olması halinde mahkeme tarafından hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilebilecektir. Failin rızası olmadan hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmişse, bu karara karşı üst yargı merciine başvuru yapılabilir.

Sanığa iki yıldan az hapis cezası verilmesi halinde hapis cezası ertelenebilir. Hapis cezasının ertelenebilmesi için gereken diğer şartlar ise şunlardır:

  • Kasıtlı bir suçtan dolayı sanığın daha önceden üç aydan fazla bir hapis cezası almamış olması,
  • Mevcut suçun yargılaması esnasında sanığın hal ve hareketlerinden bir daha suç işlemeyeceğine mahkeme tarafından kanaat getirilmiş olması.

Kamu hizmetlerinden yararlanma hakkının engellenmesi suçunun işlenmesi ve şartların varlığı halinde failin cezasının ertelenmesine karar verilebilir.

TCK 113 Yargıtay Kararı

Yargıtay 4. Ceza Dairesinin 2016/9109 E., 2016/13412 K. 12.10.2016 tarihli kararında aşağıdaki gibi hüküm kurulmuştur:

Sanığa yükletilen kamu hizmetlerinden yararlanma hakkının engellenmesi eylemiyle ulaşılan çözümü haklı kılıcı zorunlu öğelerinin ve bu eylemin sanık tarafından işlendiğinin Kanuna uygun olarak yürütülen duruşma sonucu saptandığı, bütün kanıtlarla aşamalarda ileri sürülen iddia ve savunmaların temyiz denetimini sağlayacak biçimde ve eksiksiz sergilendiği, özleri değiştirilmeksizin tartışıldığı, vicdani kanının kesin, tutarlı ve çelişmeyen verilere dayandırıldığı,

Eylemin doğru olarak nitelendirildiği ve Kanunda öngörülen suç tipine uyduğu,
Cezanın kanuni bağlamda uygulandığı,

Anlaşıldığından sanık …’ın ileri sürdüğü nedenler yerinde görülmemiş olmakla, tebliğnameye uygun olarak, TEMYİZ DAVASININ ESASTAN REDDİYLE HÜKMÜN ONANMASINA..

Yorum Bırakın

Bize Ulaşın

Adres: Vatan Cad. No:4 Kat:3 D:10 Avrasya İş Merkezi
Kağıthane / İstanbul.
GSM: 0(533) 417 62 66​ [email protected] Çalışma Saatleri: Pazartesi-Cuma 09.00-18.00

İletişim Sayfası                                 

Son Yazılar

isim değiştirme soyisim mahkeme nüfus müdürlüğü
İsim Değiştirme Nasıl Yapılır ? 2024
Mart 12, 2024
kiraya verenin hakları kiracı tahliye
Kiraya Verenin Hakları 2024
Şubat 12, 2024
mobbing psikolojik şiddet baskı zorbalık
Mobbing Nedir ? 2024
Şubat 11, 2024