Selimoğlu Hukuk & Danışmanlık

TCK 109 Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma

TCK 109 Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma

TCK 109 kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçunu düzenlemiştir. 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun 109. maddesi altı fıkradan oluşmakta olup aşağıdaki şekilde hüküm altına alınmıştır:

(1) Bir kimseyi hukuka aykırı olarak bir yere gitmek veya bir yerde kalmak hürriyetinden yoksun bırakan kişiye, bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası verilir.

(2) Kişi, fiili işlemek için veya işlediği sırada cebir, tehdit veya hile kullanırsa, iki yıldan yedi yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

(3) Bu suçun;

a) Silahla,

b) Birden fazla kişi tarafından birlikte,

c) Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle,

d) Kamu görevinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle,

e) Üstsoy, altsoy veya eşeya da boşandığı eşekarşı,

f) Çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı,

İşlenmesi halinde, yukarıdaki fıkralara göre verilecek ceza bir kat artırılır.

(4) Bu suçun mağdurun ekonomik bakımdan önemli bir kaybına neden olması halinde, ayrıca bin güne kadar adlî para cezasına hükmolunur.

(5) Suçun cinsel amaçla işlenmesi halinde, yukarıdaki fıkralara göre verilecek cezalar yarı oranında artırılır.

(6) Bu suçun işlenmesi amacıyla veya sırasında kasten yaralama suçunun neticesi sebebiyle ağırlaşmış hallerinin gerçekleşmesi durumunda, ayrıca kasten yaralama suçuna ilişkin hükümler uygulanır.

TCK 109 Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma Suçu Hakkında Kısa Bir Yorum

TCK 109 kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçunu hüküm altına almıştır. Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçu 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunun “Kişilere Karşı Suçlar” başlıklı ikinci kısmın yedinci bölümünde “Hürriyete Karşı Suçlar” başlığı altında kendine yer bulmuştur.

Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçunun temel halinin işlenmesi halinde faile bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası verilir. Bu suçun işlenmesi sırasında cebir, tehdit veya hile kullanılırsa verilecek olan ceza iki yıldan yedi yıla kadardır.

Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçunun; silahla, çocuğa karşı, birden fazla kişi tarafından, üstsoya, altsoya veya eşe karşı, kişinin yapmış olduğu kamu görevini yerine getirmesi sebebiyle, kamu gücünü kullanmaya yetkili kişilerce veya kendini ruhen, bedenen savunamayacak kişilere karşı işlenmesi halinde nitelikli hali oluşacaktır. Bu durumda sanığa verilecek olan ceza bir kat artırılır.

Suç neticesinde suçun mağduru ekonomik, maddi bir kayba uğramışsa fail adli para cezasına da mahkum edilebilecektir.

tck 109

Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçu şikayete tabi suçlardan değildir. Şikayet olmaksızın savcılık resen harekete geçerek fail hakkında soruşturma başlatabilecektir. Cumhuriyet Savcısı yapmış olduğu soruşturma neticesinde yeterli delile ulaşılırsa iddianame düzenleyerek görevli mahkemeye gönderir. Görevli mahkemenin iddianameyi kabul etmesiyle beraber kovuşturma aşamasına geçilir.

Suç hakkında soruşturma veya kovuşturma mağdurun şikayeti ile başlamışsa sonradan mağdurun şikayetini geri çekmesi soruşturmanın veya yargılamanın devamına etki etmeyecektir.

Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçunun işlenmesi halinde sanığa bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası verilir. Faile iki yıl veya daha az hapis cezası verilmesi ve failin de rızası olması halinde mahkeme tarafından hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilebilecektir. Failin rızası olmadan hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmişse, bu karara karşı üst yargı merciine başvuru yapılabilir.

TCK 109 Yargıtay Kararı

Yargıtay 14. Ceza Dairesinin 2011/19834 E., 2013/9288 K. 18.09.2013 tarihli kararın aşağıdaki gibi hüküm kurulmuştur:

Sanık … hakkında kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve tehdit, sanıklar …, …, …, … ve … haklarında kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, sanık … hakkında tehdit suçlarından kurulan hükümlerinin yapılan temyiz incelemesinde;

Delillerle iddia ve savunma, duruşma göz önünde tutularak tahlil ve takdir edilmiş sübutu kabul olunan fiillerin unsurlarına uygun şekilde tavsif ve tatbikatı yapılmış bulunduğundan, sanıklar Mustafa ve … müdafileri, sanık … ve müdafiin yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan kurulan mahkûmiyet hükümleri ile katılanlar vekilinin temyiz itirazlarının reddiyle delilleri takdir ve gerekçesi gösterilmek suretiyle sanıklar İsmail, Halil ve Ahmet

haklarında kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve Mustafa ile Kadir haklarında tehdit suçlarından verilen beraat hükümlerinin ONANMASINA..

Yorum Bırakın

Bize Ulaşın

Adres: Vatan Cad. No:4 Kat:3 D:10 Avrasya İş Merkezi
Kağıthane / İstanbul.
GSM: 0(533) 417 62 66​ [email protected] Çalışma Saatleri: Pazartesi-Cuma 09.00-18.00

İletişim Sayfası                                 

Son Yazılar

isim değiştirme soyisim mahkeme nüfus müdürlüğü
İsim Değiştirme Nasıl Yapılır ? 2024
Mart 12, 2024
kiraya verenin hakları kiracı tahliye
Kiraya Verenin Hakları 2024
Şubat 12, 2024
mobbing psikolojik şiddet baskı zorbalık
Mobbing Nedir ? 2024
Şubat 11, 2024