Selimoğlu Hukuk & Danışmanlık

TCK 94 Madde Metni İşkence

TCK 94 işkence suçunu düzenlemiştir. 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun 94. maddesi altı fıkradan oluşmakta olup aşağıdaki şekilde hüküm altına alınmıştır:

1) Bir kişiye karşı insan onuruyla bağdaşmayan ve bedensel veya ruhsal yönden acı çekmesine, algılama veya irade yeteneğinin etkilenmesine, aşağılanmasına yol açacak davranışları gerçekleştiren kamu görevlisi hakkında üç yıldan oniki yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. (Ek cümle:12/5/2022-7406/4 md.) Suçun kadına karşı işlenmesi hâlinde cezanın alt sınırı beş yıldan az olamaz.

(2) Suçun;

  1. a) Çocuğa, beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye ya da gebe kadına karşı,
  2. b) Avukata veya diğer kamu görevlisine karşı görevi dolayısıyla,

İşlenmesi halinde, sekiz yıldan onbeş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

(3) Fiilin cinsel yönden taciz şeklinde gerçekleşmesi halinde, on yıldan onbeş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

(4) Bu suçun işlenişine iştirak eden diğer kişiler de kamu görevlisi gibi cezalandırılır.

(5) Bu suçun ihmali davranışla işlenmesi halinde, verilecek cezada bu nedenle indirim yapılmaz.

(6) (Ek: 11/4/2013-6459/9 md.) Bu suçtan dolayı zamanaşımı işlemez.

TCK 94 İşkence Suçu Hakkında Kısa Bir Yorum

TCK 94 işkence suçunu hüküm altına almıştır. İşkence suçu 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunun “Kişilere Karşı Suçlar”  başlıklı ikinci kısmın üçüncü bölümünde “İşkence ve Eziyet” başlığı altında kendine yer bulmuştur.

İşkence suçu herhangi bir sebeple veyahut bir sebebi olmaksızın bir kimsenin vücut bütünlüğüne maddi veya manevi olarak bir kamu görevlisi tarafından zarar verilmesidir. Sadece kamu görevlileri tarafından işlenebildiğinden özgü suçlardandır. Failin bir kişiyi sistematik olarak yaralaması, tehdit etmesi, hakaretlerde bulunması vb. şekillerde suç ortaya çıkmaktadır. Failin, mağdura insan onuruna yakışmayan davranışlarda bulunması, irade yeteneğini azaltması veya tamamen ortadan kaldırması da suçun unsurlarındandır.

İşkence suçu ve eziyet suçu temelde aynıdır. Lakin işkence suçu sadece kamu görevlileri tarafından işlenebilirken eziyet suçunun faili herkes olabilecektir. İşkence ve eziyet suçlarının mağdurları herkes olabilir.

İşkence suçunda yargılama yapma yetkisi ağır ceza mahkemelerindedir. İşkence suçunun temel halinin işlenmesi halinde faile, üç yıldan on iki yıla kadar hapis cezası verilebilecektir. Suçun bir kadına karşı işlenmiş olması cezayı artıran bir sebep olarak kanunda belirtilmiştir. Buna göre suçun bir kadına karşı işlenmiş olması halinde faile en az beş yıl hapis cezası verilecektir.

Yine işkence suçunun çocuğa, hamile kadına, kendini bedenen veya ruhen savunmayacak, koruyamayacak kişiye karşı işlenmesi suçun nitelikli halini oluşturmaktadır. Suçun nitelikli bir diğer hali ise avukata ve diğer kamu görevlisine karşı işlenmesidir. Bu durumda da faile verilecek olan hapis cezasının alt ve üst sınırları değişecektir. Buna göre işkence suçunun nitelikli halinin işlenmesi halinde faile sekiz yıldan on beş yıla kadar hapis cezası verilecektir.

İşkence fiilinin aynı zamanda cinsel taciz oluşturması halinde on yıldan on beş yıla kadar faile ceza verilebilecektir.

Suça dahil olan fakat kamu görevlisi olmayan kişilerde bu maddeye göre cezalandırılacaktır.

Suç hem kasten hem de ihmali davranış ile işlenebilmektedir. İhmali davranışla işlenmesi suçun cezasını hafifletmeyecektir.

İşkence suçu şikayete tabi suçlardan değildir. Şikayet olmaksızın savcılık resen harekete geçerek fail hakkında soruşturma başlatır. Soruşturma neticesinde yeterli delile ulaşılırsa iddianame düzenleyerek görevli mahkemeye gönderir. Görevli mahkemenin iddianameyi kabul etmesiyle beraber kovuşturma aşamasına geçilir.

Şikayet suçunda hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilemez.

tck 94

TCK 94 Yargıtay Kararı

Yargıtay 8. Ceza Dairesinin 2020/978 E., 2020/15091 K. 07.07.2020 tarihli kararında aşağıdaki gibi hüküm kurulmuştur:

ay tarihinde devriye görevi yapan polis memuru sanığın, o sırada oradan geçmekte olan mağduru şüphe üzerine durdurarak kimlik sorduğu, mağdurun kimliğini göstermesine rağmen üzerini aradığı ve GBT’sine bakacağından bahisle mağduru karakola götürmek istediği, mağdurun direnmesi üzerine yüzüne biber gazı sıkarak zorla polis aracına bindirdikten sonra adli raporlarda belirtildiği gibi, araç içinde bulunduğu süre zarfında sistematiklik arz edecek şekilde yaralayarak akabinde karakol

yakınlarında araçtan indirmek suretiyle” işkence yaptığının sabit olduğunun anlaşılması karşısında, işkence suçundan mahkumiyetine karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçelerle beraat kararı verilmesi,

Yasaya aykırı, Cumhuriyet Savcısı ve katılan Kurum vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi uyarınca uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK.nın 321. maddesi gereğince üye …’ın suç vasfı yönünden hükmün bozulması gerektiğine dair karşı düşüncesiyle ve oyçokluğuyla BOZULMASINA…

Yorum Bırakın

Bize Ulaşın

Adres: Vatan Cad. No:4 Kat:3 D:10 Avrasya İş Merkezi
Kağıthane / İstanbul.
GSM: 0(533) 417 62 66​ [email protected] Çalışma Saatleri: Pazartesi-Cuma 09.00-18.00

İletişim Sayfası                                 

Son Yazılar

isim değiştirme soyisim mahkeme nüfus müdürlüğü
İsim Değiştirme Nasıl Yapılır ? 2024
Mart 12, 2024
kiraya verenin hakları kiracı tahliye
Kiraya Verenin Hakları 2024
Şubat 12, 2024
mobbing psikolojik şiddet baskı zorbalık
Mobbing Nedir ? 2024
Şubat 11, 2024