Selimoğlu Hukuk & Danışmanlık

TCK 31 Yaş Küçüklüğü

TCK 31 Yaş Küçüklüğü

TCK 31 yaş küçüklüğünde verilecek olan cezaları düzenlemiştir. 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun 31. maddesi üç fıkradan oluşmakta olup aşağıdaki şekilde hüküm altına alınmıştır:

(1) Fiili işlediği sırada oniki yaşını doldurmamış olan çocukların ceza sorumluluğu yoktur. Bu kişiler hakkında, ceza kovuşturması yapılamaz; ancak, çocuklara özgü güvenlik tedbirleri uygulanabilir.

(2) (Değişik: 29/6/2005 – 5377/5 md.) Fiili işlediği sırada oniki yaşını doldurmuş olup da onbeş yaşını doldurmamış olanların işlediği fiilin hukukî anlam ve sonuçlarını algılayamaması veya davranışlarını yönlendirme yeteneğinin yeterince gelişmemiş olması hâlinde ceza sorumluluğu yoktur. Ancak bu kişiler hakkında çocuklara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur. İşlediği fiilin hukukî anlam ve sonuçlarını algılama ve bu fiille ilgili olarak davranışlarını yönlendirme yeteneğinin varlığı hâlinde, bu kişiler hakkında suç, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektirdiği takdirde oniki yıldan onbeş yıla; müebbet hapis cezasını gerektirdiği takdirde dokuz yıldan onbir yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. Diğer cezaların yarısı indirilir ve bu hâlde her fiil için verilecek hapis cezası yedi yıldan fazla olamaz.

(3) (Değişik: 29/6/2005 – 5377/5 md.) Fiili işlediği sırada onbeş yaşını doldurmuş olup da onsekiz yaşını doldurmamış olan kişiler hakkında suç, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektirdiği takdirde onsekiz yıldan yirmidört yıla; müebbet hapis cezasını gerektirdiği takdirde oniki yıldan onbeş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. Diğer cezaların üçte biri indirilir ve bu hâlde her fiil için verilecek hapis cezası oniki yıldan fazla olamaz.

TCK 31 Yaş Küçüklüğü Hakkında Kısa Bir Yorum

TCK 31 yaş küçüklüğünün olması halinde verilecek olan cezaları hüküm altına almıştır. Yaş küçüklüğünün söz konusu olduğu hallerde verilecek olan cezalar 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunun “Ceza Sorumluluğunun Esasları” başlıklı ikinci kısmın ikinci bölümünde “Ceza Sorumluluğunu Kaldıran veya Azaltan Nedenler” başlığı altında kendine yer bulmuştur.

Bir suçu işleyen fail hakkında verilecek olan cezada failin yaşı da önem arz etmektedir. Buna göre fail çocuksa ya ceza verilmeyecek ya da ceza indirilerek verilecektir.

Yaş küçüklüğü halinde ceza sorumluluğu aşağıdaki gibi olacaktır:

  • Çocuk isnat edilen suça konu fiili işlediğinde on iki yaşını doldurmamış ise ceza sorumluluğu bulunmamaktadır, lakin mahkeme tarafından çocuklara özgü güvenlik tedbirleri uygulanmasına ilişkin karar verilebilecektir.
  • Suç işlendiği tarihte on iki yaşını doldurmuş on beş yaşını doldurmamış olan çocuklar işlemiş olduğu suçun hukuki anlam, önem ve sonuçlarını algılayacak yapıda, gelişmişlikte olmaması halinde ceza sorumluluğu yoktur. Çocuklara özgü güvenlik tedbirleri uygulanmasının önünde herhangi bir engel yoktur. Çocuğun bu yaş aralığında algılama yeteneğinin gelişmiş olduğu tespit edilirse çocuğa ceza indirilerek verilecektir.
  • On beş yaşını doldurmuş olmasına rağmen on sekiz yaşını doldurmamış olan çocuklar hakkında ise indirilerek hapis cezası verilecektir.

Sağır ve dilsizlere ilişkin hükümler saklıdır.

tck 31

TCK 31 Yargıtay Kararı

Yargıtay 17. Ceza Dairesinin 2019/12751 E., 2019/15517 K. 05.12.2019 tarihli kararında aşağıdaki gibi hüküm kurulmuştur:

Suça sürüklenen çocuk hakkında hırsızlık suçundan hüküm kurulurken TCK’nun 142/2-h, 143/1, 168/2, 31/3. maddeleri gereğince 2 yıl 6 ay hapis cezası belirlendikten sonra, TCK’nun 62/1. maddesi uyarınca 1/6 takdiri indirim nedeni uygulanarak 2 yıl 1 ay hapis cezasına hükmedilmesi gerekirken 1 yıl 13 ay hapis cezası hesaplanarak eksik ceza tayini aleyhe temyiz olmadığından, TCK 61/5. maddesine aykırı olarak TCK 168/2. maddesinin TCK 31/3. maddesinden önce uygulanması sonuç ceza değişmediğinden, bozma nedeni yapılmamıştır.
Dosya ve duruşma tutanakları içeriğine, toplanıp karar yerinde incelenerek tartışılan hukuken geçerli ve elverişli kanıtlara, gerekçeye ve hâkimin takdirine göre, suça sürüklenen çocuk … müdafiinin temyiz nedenleri yerinde görülmemiş olduğundan reddiyle, eleştiriler dışında usûl ve kanuna uygun bulunan hükmün, tebliğnameye uygun olarak ONANMASINA..

Yorum Bırakın

Bize Ulaşın

Adres: Vatan Cad. No:4 Kat:3 D:10 Avrasya İş Merkezi
Kağıthane / İstanbul.
GSM: 0(533) 417 62 66​ [email protected] Çalışma Saatleri: Pazartesi-Cuma 09.00-18.00

İletişim Sayfası                                 

Son Yazılar

isim değiştirme soyisim mahkeme nüfus müdürlüğü
İsim Değiştirme Nasıl Yapılır ? 2024
Mart 12, 2024
kiraya verenin hakları kiracı tahliye
Kiraya Verenin Hakları 2024
Şubat 12, 2024
mobbing psikolojik şiddet baskı zorbalık
Mobbing Nedir ? 2024
Şubat 11, 2024