Selimoğlu Hukuk & Danışmanlık

İcra İtiraz Dilekçesi Örneği 2023

İcra İtiraz Dilekçesi

İcra itiraz dilekçesi aleyhinde icra takibi başlatılan kişiye takibe itiraz imkanı veren dilekçedir. Borçlu, işbu dilekçeye tüm itirazlarını yazmalıdır. Ödeme emrine karşı itiraz tebliğden itibaren 7 (yedi) gün içerisinde yapılmalıdır. 7 gün içerisinde itiraz edilmez ise borç kesinleşmiş olur ve bu durumda borçlu gözüken taraf gerçekte borcu olmasa bile icra tehdidiyle karşı karşıya kalır. İcra itiraz dilekçesi takip başlatılan icra müdürlüğüne hitaben yazılır ve teslim edilir.

İcra İtiraz Dilekçesi Nedir

İcra itiraz dilekçesi borçlu tarafından hazırlanır ve takip başlatılan icra dairesine verilir. İlamsız icra takiplerinde ödeme emrini tebliğ alan borçlu gözüken taraf 7 gün içerisinde itiraz dilekçesini sunmalıdır. 7 günlük süre içerisinde geçerli bir şekilde itiraz edilmesi halinde icra takibi kendiliğinden duracaktır. Sürenin kaçırılması halinde ise borç kesinleşmiş olacaktır. Bu durumda taraf gerçek anlamda borçlu olmasa bile ödeme emrinde yazan bedeli ödemek zorunda kalacaktır.

Ödeme emrine itirazın süresi ve şekli 2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 62. maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre borçlu tarafından yapılan itiraz yanlışlıkla başka bir icra dairesine yapılırsa bu icra dairesi masrafı borçluya ait olmak üzere; icra itiraz dilekçesi derhal yetkili icra dairesine gönderilir. Masrafın borçludan alınmaması halinde ilgili memur zarardan şahsen sorumlu olacaktır.

İcra itiraz dilekçesinin ilgili icra dairesine verilmesiyle birlikte daire üç gün içerisinde bu durumu alacaklıya bildiren bir muhtıra düzenlemelidir. Borçlu varsa vekili ödeme emrine itiraz ederken yurt içinde bir adres bildirmelidir. Bildirilen adres bir sebeple borçlu tarafından değiştirilir ve yeni adres ilgili icra müdürlüğüne bildirilmezse takip talebinde gösterilen adrese tebligat çıkarılır. Bu tebligat borçluya iletilmemiş olsa bile borçlunun kendisine yapılmış sayılır.

İcra takibi kira sözleşmesinden kaynaklı tahliye talepleri için de yapılabilir.

İcraya Kısmi İtiraz

İcra itiraz dilekçesi ile borcun tamamına itiraz edilebileceği gibi borcun bir kısmına da itiraz edilebilecektir. Kısmi itirazda, itiraz edilen kısmın miktarının açıkça belirtilmesi gerekir. “benim borcum bu kadar değil, borcun birazını ödedim, borcum bundan daha azdı” vb şeklinde yapılan, miktar belirtilmeyen kısmi itirazlar yapılmamış sayılacaktır.

İmzaya İtiraz

İcra itiraz dilekçesi ile borca konu edinen senedin altındaki imzanın kendine ait olmadığını borçlu ileri sürebilir. Bu itiraz borç miktarına itirazdan farklı olarak açıkça belirtilmelidir. Aksi durumda borca konu olan senedin altındaki imzanın borçlu tarafından kabul edildiği varsayılır.

Borçlunun, başlatılan takibe itiraz etmesi halinde; ilgili icra dairesi tarafından itiraz edene bedava bir belge verilir. Bu, borca itiraz edildiğine dair bir belgedir.

icra itiraz dilekçesi

Gecikmiş İtiraz

İcra itiraz dilekçesi süresi içerisinde ilgili icra müdürlüğüne verilmelidir. Süresinde yapılmayan itiraz kural olarak hükümsüzdür. Lakin gecikmiş itirazın kabul edilebileceği, hüküm ve sonuçlarını doğurabileceği haller de mevcuttur.

Gecikmiş itirazın kabul edilebilmesi için aşağıdaki hususlar var olmalıdır:

  1. Borca süresi içerisinde itiraz edilememesinde borçlunun kusuru bulunmamalıdır.
  2. Borçlu gecikmiş itirazını en geç paraya çevirme aşaması bitene kadar yapmalıdır.
  3. Borçlunun borca itiraz etmesini engelleyen sebebin ortadan kalkmasından itibaren üç gün içinde gecikmiş itiraz yapılmalıdır.
  4. Gecikmiş itiraz dilekçesine itiraz, gecikmeye neden olan unsurlar delileri ile birlikte sunulmalı, duruşma masraf ve harçları ödenmelidir.

Süresinde Yapılan İtiraz ile Gecikmiş İtiraz Arasındaki Farklar

  • Süresinde yapılan itiraz ilgili icra dairesine yapılırken gecikmiş itiraz ise icra mahkemesine yapılır.
  • Süresinde yapılan itiraz icra takibini derhal durdurur, gecikmiş itiraz ise takibi kendiliğinden durdurmaz; icra mahkemesinin kararı gerekmektedir.
  • Gecikmiş itirazın incelenmesinde duruşma yapılabilir. Duruşma yapılmamasına karar verilmesi halinde ise gecikmiş itirazda bulunan tarafından verilen harç ve masraflar kişiye iade edilir.
  • Süresinde yapılan itiraz 7 gün içerisinde, gecikmiş itiraz ise geciktirici sebebin ortadan kalkmasından itibaren 3 gündür.

İcra İtiraz Dilekçesi Örneği

İSTANBUL ……. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NE

Dosya No: 2023/ ….. Esas

Borçlu Vekili: Av. Ali Cihad Selimoğlu

Alacaklı: …………………….

Vekili: ………………………..

Konu: Ödeme emrine, borca ve tüm ferilerine itirazlarımızdan ibarettir.

Açıklamalar

Yukarıda esas numarası yazılı olan dosya ile müvekkil aleyhine icra takibi başlatılmış, ödeme emri müvekkile 17.01.2023 tarihinde tebliğ edilmiştir. Ödeme emrinde belirtilen miktar 100.000,00 TL olup bu borcun tamamına, işlemiş ve işleyecek faizine ve tüm ferilerine itiraz etme gereği hasıl olmuştur. Müvekkilin ilgili icra takibinde alacaklı görünen tarafa herhangi bir borcu bulunmamaktadır.

Arz ve izah olan nedenlerle icra takibine, müvekkile tebliğ edilen ödeme emrine, faiz, faiz oranına, borca ve tüm ferilerine itiraz ediyor, icra takibinin durdurulmasını vekaleten talep ediyoruz. 20.01.2023

Borçlu Vekili

Av. Ali Cihad Selimoğlu

Sonuç

İcra itiraz dilekçesinin süresinde icra dairesine sunulması ile birlikte icra takibi kendiliğinden duracak olup hak kaybı yaşanması önlenebilecektir. Ödeme emrini tebliğ alan borçlu, borcunun olmadığını icra itiraz dilekçesi ile 7 gün içerisinde ileri sürmelidir. Kısmi itirazda, itiraz edilen miktar açıkça belirtilmelidir. Aksi taktirde borç kesinleşmiş olacaktır. Süresinde yapılmayan itiraza ise gecikmiş itiraz denir. Gecikmiş itiraz, itirazın gecikmesine sebep olan olgunun ortadan kalkmasından itibaren üç gün içerisinde yapılmalıdır. Süresinde yapılan itiraz icra dairesine yapılırken, gecikmiş itiraz ise icra mahkemesine yapılacaktır.

İcra İtiraz Dilekçesi Nereye Verilir?

Ödeme emrini tebliğ alan borçlu, tebliğ tarihini izleyen yedi gün içerisinde itiraz dilekçesini ilgili icra dairesine vermelidir. Gecikmiş itiraz olması halinde ise gecikmeye sebep olan olgunun ortadan kalkmasından itibaren üç gün içerisinde itiraz dilekçesi icra mahkemesine verilmelidir.

İcra İtiraz Dilekçesi Nasıl Yazılır?

Aleyhine icra takibi başlatılan borçlu, ödeme emrine, icra takibine, borca, faize; senetle takip yapılması halinde ise imzaya itiraz edebilir. İtiraz dilekçesini hukuki yardım alarak yazmak hak kaybının önüne geçecektir.

1 Yorum

Yorum Bırakın

Bize Ulaşın

Adres: Vatan Cad. No:4 Kat:3 D:10 Avrasya İş Merkezi
Kağıthane / İstanbul.
GSM: 0(533) 417 62 66​ [email protected] Çalışma Saatleri: Pazartesi-Cuma 09.00-18.00

İletişim Sayfası                                 

Son Yazılar

isim değiştirme soyisim mahkeme nüfus müdürlüğü
İsim Değiştirme Nasıl Yapılır ? 2024
Mart 12, 2024
kiraya verenin hakları kiracı tahliye
Kiraya Verenin Hakları 2024
Şubat 12, 2024
mobbing psikolojik şiddet baskı zorbalık
Mobbing Nedir ? 2024
Şubat 11, 2024