Selimoğlu Hukuk & Danışmanlık

İtirazın Kaldırılması Davası 2023

İtirazın Kaldırılması Davası

İtirazın kaldırılması davası ,başlatılmış olan icra takibine borçlu tarafından itiraz edilmesi ve takibin durması sebebiyle alacaklının takibin devamını sağlayabilmesi adına başvurabileceği hukuki yoldur. İtirazın kesin olarak kaldırılması davası da aynı itirazın iptali davası gibi takip işlemlerinin sürdürülebilmesini amaçlar. Her iki dava da alacaklı tarafından açılır. Alacaklı tarafından işbu davanın açılmaması halinde icra ve takip işlemleri yapılamayacak olup varsa alacağın tahsili sağlanamayacaktır.

İtirazın Kaldırılması Davası Nedir

Alacaklı, alacağını tahsil etmek amacıyla borçlunun yerleşim yerindeki yetkili icra müdürlüğüne başvurarak borçlu aleyhine takip talebinde bulunur. Takip talebini alan icra müdürlüğü üç gün içerisinde ödeme emri düzenleyerek borçluya tebliğe çıkarır. Ödeme emrini tebliğ alan borçlu 7 gün içerisinde borca, faize, imzaya, icra müdürlüğünün yetkisine ve takibin tüm ferilerine itiraz edebilir.

Borçlu tarafından süresi içerisinde, usulüne uygun olarak ödeme emrine itiraz edilmişse; icra takip işlemleri duracaktır. Duran icra işlemlerinin devamını sağlamak amacıyla alacaklının önünde iki seçenek vardır. Bunlardan birincisi itirazın kesin olarak kaldırılması davası diğeri ise itirazın iptali davasıdır. İtirazın iptali davasını alacaklı her şartta, borçlu tarafından yapılan itirazın kendisine tebliğinden itibaren 1 yıl içerisinde açabilecekken, itirazın kaldırılması davası içinse alacaklının kanunda sayılan belgelerden birine sahip olması gerekir.

itirazın kaldırılması davası

İtirazın Kaldırılması Davası Belgeler

İtirazın kaldırılması davası alacaklı tarafından başlatılan, borçlu tarafından yapılan itiraz neticesinde duran icra takibinin devamını sağlamak amacıyla açılır. Bu davanın açılabilmesi için alacaklının elinde kanunda belirtilen belgelerden en az birinin olması gerekmektedir.

İtirazın kesin olarak kaldırılabilmesini sağlamak amacıyla dava açabilmek için alacaklının elinde olması gereken belgeler 2004 Sayılı İcra ve İflas Kanunun 68. maddesinde tahdidi olarak sayılmıştır. Kanunda belirtilen belgeler şunlardır:

  • İmzası ikrar edilen bir senet.
  • Noterlikçe tasdik edilen borç ikrarını içeren senet.
  • Yetkili makamların yetkileri dahilinde, usulüne uygun verdikleri makbuz veya belgeye dayanan bir alacak söz konu ise,

alacaklı, icra takibine borçlu tarafından yapılan itirazı tebliği aldığı tarihten itibaren altı ay içinde itirazın kaldırılması için dava açabilir. İtirazın kaldırılması belirtilen süre içerisinde istenmezse tekrardan ilamsız takip yapılamayacaktır.

İtirazın Kaldırılması Davası Nerede Açılır

İtirazın kaldırılması davası yetkili ve görevli mahkemede açılmalıdır. Yetkisiz ve/veya görevsiz mahkemede dava açılması halinde davanın reddine karar verilecektir. İşbu davada yetkili ve görevli mahkeme borçlu aleyhine yapılan ve duran icra takibinin yapıldığı icra müdürlüğünün bulunduğu yer İcra Mahkemesidir.

İtirazın Kaldırılmasında Karar

İtirazın kesin kaldırılması için açılan davada borçlu, mahkemeye itirazlarını haklı gösterecek bir belge sunamazsa icra mahkemesi davaya kabul ederek itirazın kesin olarak kaldırılmasına karar verecektir. Alacaklı tarafından mahkemeye sunulan belgelerin 68. madde de belirtilen belgelerden biri olmadığı anlaşılırsa icra mahkemesi tarafından davanın reddine karar verilecektir.

İtirazın Geçici Olarak Kaldırılması

İtirazın kaldırılması davası itirazın kesin olarak kaldırılması ve geçici olarak kaldırılması olarak ikiye ayrılmaktadır. İcra takibinde dayanılan senet hususi ve borçlu bu senetteki imzaya itiraz etmişse, alacaklının takibin devamını sağlamak amacıyla itirazın geçici olarak kaldırılması yoluna başvurması gerekmektedir. Borçlunun imza itirazını içeren icra itiraz dilekçesini alan alacaklı altı ay içerisinde itirazın geçici olarak kaldırılması için dava açabilir. Bu dava icra takibinin yapıldığı icra müdürlüğünün bulunduğu yer icra mahkemesinde açılır. Mahkeme itiraz edilen senetteki imzanın borçluya ait olup olmadığını inceler ve karar verir.

Takibe konu senetteki imzayı reddeden borçlu taraf, geçerli mazereti olmadığı sürece duruşmaya bizzat katılmak zorundadır. Bu mümkün değilse istinabe de yapılabilecektir.

İcra mahkemesi reddedilen imzanın borçluya ait olup olmadığını, borçluya ait imzayla veya borçluya yazdıracağı yazı ile kıyas yaparak karar verir. Diğer delil ve karineleri de göz önünde bulundurur. İmzanın borçluya ait olduğuna karar verilirse veya borçlu geçerli bir mazereti olmaksızın duruşmaya katılmazsa borçlu takip tutarının yüzde onu oranında para cezasına mahkum edilir. İtirazın geçici olarak kaldırılması davasında taraflardan talep varsa haksız çıkan taraf diğerine takip talebinin yüzde yirmisinden aşağı olmamak üzere tazminat ödemek zorunda kalır.

İtirazın Geçici Olarak Kaldırılmasının Sonuçları

İcra mahkemesi tarafından itirazın geçici olarak kaldırılmasına karar verilir ve ödeme emrindeki süre geçmişse, alacaklının talebi de varsa borçlunun malları üzerinde geçici haciz tatbik olunur. İtirazın geçici olarak kaldırılması kararının tefhim veya tebliğinden itibaren borçlu 7 gün içerisinde borçtan kurtulma davası açabilir. Borçtan kurtulma davasının görülebilmesi için davaya konu alacağın yüzde 15′ nin duruşma gününe kadar mahkeme veznesine yatırılması gerekir.

Sonuç

İtirazın kaldırılması davası duran icra takibinin devamını sağlamak amacıyla alacaklı tarafından açılır. Borçlu tarafından icra takibine yapılan itirazın alacaklıya tebliğinden itibaren dava açma süresi işlemeye başlar, bu süre altı aydır. 6 ay geçtikten sonra dava zamanaşımına uğrayacaktır. Alacaklı itirazın kaldırılmasını dava edebilmek için kanunda sayılan belgelerden birine sahip olması gerekir. 2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 68. maddesinde tahdidi olarak sayılan belgelerden birinin olması dava şartıdır. İcra Mahkemesi tarafından yapılan inceleme sonucunda itirazın kaldırılmasına karar verilmesi halinde takibin devamına karar verilecektir.

Takibe dayalı bir senet söz konusuysa ve borçlu tarafından senetteki imzaya itiraz edilmişse bu durumda alacaklı itirazın geçici olarak kaldırılmasını yetkili ve görevli icra mahkemesinden talep edecektir. İtirazın geçici olarak kaldırılmasıyla borçlunun mallarına geçici olarak haciz konulabilecektir.

İtirazın Kaldırılması Davası Nerede Açılır?

İtirazın kaldırılması icra takibinin yapıldığı icra müdürlüğünün bulunduğu yer icra mahkemesinde açılmalıdır. Aksi takdirde davanın yetki ve/veya görev yönünden reddine karar verilecektir.

İtirazın Kesin Olarak Kaldırılması Davasında Gerekli Belgeler Nelerdir?

İtirazın kesin kaldırılması davasının açılabilmesi için gereken belgeler 2004 Sayılı İcra ve İflas Kanunun 68. maddesinde sınırlı olarak sayılmıştır. Bunlar; imzası ikrar edilen senet, noterlikçe tasdik edilen borç ikrarını içeren senet, yetkili makamların usulüne uygun olarak verdikleri makbuz veya belgeye dayanan bir alacağın mevcut olması.

Yorum Bırakın

Bize Ulaşın

Adres: Vatan Cad. No:4 Kat:3 D:10 Avrasya İş Merkezi
Kağıthane / İstanbul.
GSM: 0(533) 417 62 66​ [email protected] Çalışma Saatleri: Pazartesi-Cuma 09.00-18.00

İletişim Sayfası                                 

Son Yazılar

isim değiştirme soyisim mahkeme nüfus müdürlüğü
İsim Değiştirme Nasıl Yapılır ? 2024
Mart 12, 2024
kiraya verenin hakları kiracı tahliye
Kiraya Verenin Hakları 2024
Şubat 12, 2024
mobbing psikolojik şiddet baskı zorbalık
Mobbing Nedir ? 2024
Şubat 11, 2024