Selimoğlu Hukuk & Danışmanlık

Temyiz Ne Demek

Temyiz TDK’ da “ayırt etme, mahkemelerce verilen kararın kanun ve usul yönünden incelenmesini sağlayan yasal yol” olarak tanımlanmıştır. Ayrık durumlar hariç olmak üzere davalar genel itibariyle yerel mahkemelerde açılır. Yerel mahkemelere ilk derece mahkemeleri de denilebilir. Yerel mahkeme kararlarının bir kısmı için kanun yolu kapatılmıştır ve verilen kararlar kesindir. Diğer kısmında ise kanun yoluna başvurmak mümkündür. Yerel mahkeme tarafından verilen karar için kanun yolu açık ise bu karar istinaf edilebilecektir. İstinaf sonrasında bir kanun yolu daha öngörülmüş ise bu da temyiz kanun yoludur. Temyiz yolu açık olan kararlar istinaf incelemesinden sonra bir üst yargı tarafından tekrar incelenecektir.

Temyiz Hukuk

Temyiz yolu hukukta 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 361. ve devamı maddelerinde düzenlenmiştir. Bölge adliye mahkemesi hukuk dairesi tarafından verilen üst yargı denetimine tabi olan ve hakem kararları tebliğ tarihinden iki haftalık süre içerisinde temyiz edilebilir. Sadece dava aleyhine sonuçlanan taraf değil, dava lehine sonuçlanmış lakin hukuki yararı var ise diğer tarafta bu yola başvurabilir.

Temyiz Edilemeyen Kararlar

HMK 362. maddede tahdidi olarak sayılmıştır. Buna göre;

 • Miktarı, değeri yüz yedi bin doksan Türk Lirasını geçmeyen davalar hususunda verilen kararlar,
 • Kanunda belirtilen istisna olmak kaydı ile sulh hukuk mahkemesinin görevine girdiği belirtilen kararlar,
 • Yetkisizlik ve görevsizlik konularında verilen kararlar,
 • Çekişmesiz yargı işine ilişkin kararlar,
 • Soybağı hariç nüfus kayıtlarının düzeltilmesine istinaden verilen kararlar,
 • İlk derece mahkemelerinin hukuki veya fiili engeller çıkması sebebiyle davanın nakline ilişkin verilen kararlar,
 • İhtiyati tedbir, ihtiyati haciz vb. geçici hukuki korumalara ilişkin verilen kararlar,

Kanun Yararına Temyiz

Yerel mahkemelerin kesin kararları ve üst derece mahkemelerin incelenmesinden geçmeksizin kesinleşen kararlar, bölge adliye mahkemelerinin ilk derece mahkeme sıfatıyla bakmış olduğu, kesin hüküm içeren kararlara karşı, yürürlükteki hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek Adalet Bakanlığı veya Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı tarafından bu yola başvurulabilir. Talep yerinde görülürse karar kanun yararına bozulacaktır.

temyiz

Temyiz Dilekçesi Örneği

Temyiz yazılı bir dilekçe ile yapılmaktadır. Bu dilekçeye taraf sayısı kadar örnek eklenmelidir.
Dilekçede bulunması gereken unsurlar şunlardır:

 • Temyiz edenin ve diğer tarafın gerçek kişi ise ad, soyad, T.C. kimlik numaraları, tüzel kişi ise unvanları, sıfatları ve adresleri yazılır.
 • Tarafların varsa kanuni temsilci ve avukatlarının ad, soyad ve adresleri,
 • Bölge adliye mahkemesi tarafından verilen kararın sayı ve tarihi,
 • Bölge adliye mahkemesi kararının başvurucu tarafa tebliğ edildiği tarih,
 • Üst yargı denetimine tabi kararın özeti,
 • Başvuru sebepleri,
 • Başvuru gerekçesi,
 • Duruşma isteniyor ise bu talep,
 • Başvurucu tarafın veya avukatının imzası.

Başvuru dilekçesi, başvuruya tabi kararın verildiği bölge adliye mahkemesine, Yargıtay bozma kararı vermiş ise hükmü veren ilk derece mahkemesine veya başvurucunun bulunduğu bölge adliye mahkemesine veya ilk derece mahkemesine verilebilir. Başvuruna ücretsiz bir şekilde alındı belgesi verilecektir.

Üst mercie başvuru yapılmış olması tek başına kararın icrasını durdurmayacaktır. Talep halinde icranın geri bırakılmasına karar verilebilir. Kişiler, aile hukuku ile ilgili kararlar kesinleşmedikçe yerine getirilemez. Başvurunun kötüniyetle yapılması halinde başvuru reddedilecektir.

İnceleme Sonucunda Verilebilecek Kararlar

Yargıtay tarafından yapılan inceleme neticesinde;

 • Onama
 • Bozma
 • Düzelterek onama kararı verilebilir.

Temyiz Mahkemesi

Temyiz incelemeleri Yargıtay tarafından yapılır. Yapılan inceleme neticesinde bozma, onama ve düzelterek onama kararlarından biri verilir. Bozma kararı verilmesi halinde dosya kararı veren ilk derece mahkemesine, yerel mahkemeye geri gönderilir. Onama halinde istinaf mahkemesinin verdiği karar kesinleşir. Düzelterek onama ise bozmayı gerektirecek durumların söz konusu olmadığı kararın usulen düzeltilerek onandığı hallerde ortaya çıkar. Bu durumda dosya mahkemeye gönderilmez.

Sonuç

Temyiz bölge adliye mahkemelerinin vermiş olduğu istinaf kararlarına karşı başvurulan kanuni bir yoldur. Bölge adliye mahkemeleri tarafından verilen kararların bir kısmı temyize tabidir. Miktar ve maddi açıdan sınır altında kalan davalar için bu kanun yoluna başvurmak mümkün değildir. Temyiz merci olan Yargıtay yapılan başvuruyu inceler. Bu inceleme neticesinde onama, bozma veya düzelterek onama kararlarından birini verir. Bozma kararı verilmesi halinde dosya davanın görüldüğü ilk derece mahkemesine gönderilir. İlk derece mahkemesi tarafından bu karara binaen yeniden yargılama yapılır.

Temyiz Ne Demek?

Bölge adliye mahkemesinin vermiş olduğu üst yargı denetimine tabi olan kararların incelendiği yargı mercidir. İnceleme Yargıtay tarafından yapılır.

Temyiz Sınırı 2022 Nedir?

Sınır 2022 yılı hukuk mahkemeleri için 107.090,00 TL (Yüz yedi bin doksan Türk Lirası) olarak belirlenmiştir.

3 Yorum

Yorum Bırakın

Bize Ulaşın

Adres: Vatan Cad. No:4 Kat:3 D:10 Avrasya İş Merkezi
Kağıthane / İstanbul.
GSM: 0(533) 417 62 66​ [email protected] Çalışma Saatleri: Pazartesi-Cuma 09.00-18.00

İletişim Sayfası                                 

Son Yazılar

isim değiştirme soyisim mahkeme nüfus müdürlüğü
İsim Değiştirme Nasıl Yapılır ? 2024
Mart 12, 2024
kiraya verenin hakları kiracı tahliye
Kiraya Verenin Hakları 2024
Şubat 12, 2024
mobbing psikolojik şiddet baskı zorbalık
Mobbing Nedir ? 2024
Şubat 11, 2024